Chatbot

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chatbot by Mind Map: Chatbot

1. (Cũ) KH inbox

1.1. Chọn chủ đề

1.1.1. KT giao dịch

1.1.1.1. Cung cấp SĐT + TID => Hệ thống tự động check và phản hồi

1.1.1.1.1. Chuyển ticket khi KH phản ánh

1.1.2. KM

1.1.2.1. Tư vấn thể lệ

1.1.2.1.1. Show FAQ

1.1.2.2. Phản ánh

1.1.2.2.1. Xin SĐT

1.1.3. Tư vấn

1.1.3.1. Chọn chủ đề

1.1.3.1.1. Show FAQ

2. (Mới) Đề xuất cải tiến

2.1. Chọn chủ đề

2.1.1. KT Giao dịch

2.1.1.1. Cung cấp SĐT + TID => Hệ thống check và phản hồi trạng thái

2.1.1.1.1. Phản ánh giao dịch (trừ tiền/nhầm/chưa được gạch nợ...)

2.1.1.1.2. Tự nhận diện được giao dịch nạp Grab

2.1.2. KM

2.1.2.1. Kiểm tra thỏa điều kiện KM hay không

2.1.2.1.1. KH chọn chương trình

2.1.2.2. Kiểm tra tình trạng tham gia

2.1.2.2.1. KH chọn chương trình

2.1.3. FAQ

2.1.3.1. Bổ sung cửa sổ Menu chính bên cạnh khung chat -> Bất cứ khi nào KH cũng có thể thay đổi lại chủ đề

2.1.3.2. Bổ sung các chủ đè: HD un map, HD định danh

2.1.3.3. Show các thông tin của từng chủ đề -> KH dễ lựa chọn, không bị nhầm

2.1.3.4. Rating cho Bot. Nhận diệ logic cám ơn và dừng hội thoại đúng lúc

2.1.3.5. Tự động pick đến chủ đề khi KH vào chat