ระบบงานปกครอง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบงานปกครอง by Mind Map: ระบบงานปกครอง

1. กำหนดปีการศึกษา

1.1. กำหนดวันหยุด

1.2. ปฏิทินการศึกษา

2. ข้อมูลครู

2.1. เพิ่ม

2.2. ลบ

2.3. แก้ไข

3. จัดครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียน

4. เช็คชื่อ

4.1. บันทึกรายการประจำวัน

4.1.1. บันทึกการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

4.1.2. บันทึกมาสาย

4.1.3. บันทึกออกนอกโรงเรียน

5. บันทึกพฤติกรรม

5.1. บันทึกข้อมูลพฤติกรรม

5.1.1. บันทึกพฤติกรรมรายคน

5.1.2. บันทึกรายพฤติกรรม

6. ข้อมูลห้องเรียน

6.1. เพิ่ม/ลบ/แก้ไข

6.2. จัดเรียงห้องเรียน

7. ข้อมูลครอบครัว

7.1. ข้อมูลพ่อ

7.2. ข้อมูลแม่

7.3. ข้อมูลผู้ปกครอง

7.4. แผนที่บ้าน

8. ข้อมูลนักเรียน

8.1. รายชื่อนักเรียน

8.2. ลงทะเบียนนักเรียน

8.3. นำเข้าข้อมูลนักเรียน

9. การจัดการข้อมูล

9.1. ข้อมูลโรงเรียน

9.1.1. ข้อมูลผู้บริหาร/ผู้ลงนาม

9.2. การจัดการผู้ใช้งาน

9.2.1. เพิ่ม

9.2.2. แก้ไข

9.2.3. ลบ

10. รายงานสรุปหน้าเว็บ

10.1. ขาด/ลา/มาสาย ประจำวัน

10.1.1. ตารางสรุปสถิติ

10.1.2. แผนภูมิสถิติ

10.2. คะแนนความประพฤติ

10.2.1. ตารางสรุปสถิติ

10.2.2. แผนภูมิสถิติ

11. ออกเอกสาร

11.1. พิมพ์รายชื่อนักเรียน

11.2. หนังสือราชการ

11.2.1. เชิญผู้ปกครอง

11.3. ใบรับรองความประพฤติ

12. พิมพ์บัตรนักเรียน

13. ระบบรายงาน

13.1. รายงานสถิติขาดลามาสาย

13.1.1. สรุปขาด ลา มาสายประจำวัน

13.1.2. สรุปขาด ลา มาสายรายสัปดาห์

13.1.3. สรุปขาด ลา มาสายนรายเดือน

13.1.4. สรุปขาด ลา มาสายรายภาคเรียน

13.2. รายงานพฤติกรรม

13.2.1. รายงานบันทึกพฤติกรรมประจำวัน

13.2.2. รายงานบันทึกพฤติกรรมรายคน

13.2.3. รายงานบันทึกรายพฤติกรรม

13.2.4. สระุปรายงานพฤติกรรม