Дълготрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дълготрайни активи by Mind Map: Дълготрайни активи

1. Изхабяване на ДА

1.1. Физическо изхабяване

1.1.1. видове физическо изхабяване

1.1.1.1. отстранимо

1.1.1.2. неотстранимо

1.1.2. фактори оказващи влияние на физическото изхабяване

1.1.2.1. фактори свързани с начина на стопанисване

1.1.2.2. фактори произтичащи от начина на създаване на ДА

1.1.2.3. условията в които се осъществява работата на ДА

1.1.2.4. ритмичност и качество на изпълняемите дейности по поддръжка на ДА

1.1.3. може да се определи аналитично чрез коефициента на физическо изхабяване

1.1.4. влошаване на значението на някои физически характеристики

1.1.5. степента на физическото изхабяване се определя като се сравнят значенията на избраната характеристика в различни моменти от време

1.2. Икономическо изхабяване

1.2.1. влошаване на значенията на някои икономически характеристики

1.2.2. сравняват се значенията на изброените технологични показатели

1.2.3. коефициент за икономическо износване

1.2.4. основен фактор който оказва влияние върху ИИ е научно-технологичния процес и темповете с които се внедряват неговите постижения в практиката

1.2.5. видове ИИ

1.2.5.1. старите и новите ДА се отличават и по други технологични и икономически показатели

1.2.5.2. новите ДА имат по-малка отчетна структура от старите

1.2.5.3. поради екологични съображения се ограничава степента на използване на ДА

1.2.5.4. по социални съображения се ограничава използването на ДА

2. Оценки на ДА

2.1. икономически оценки за състоянието на ДА

2.2. Икономически оценки

2.2.1. балансова стойност

2.2.2. въстановяема стойност

2.2.3. лихвена стойност

2.2.3.1. приходи

2.2.3.2. разходи за демонтаж, подготовка за реализация на части или целия ДА

2.2.3.3. остатъчна част

2.2.4. отчетна стойност се определя от

2.2.4.1. себестойност

2.2.4.2. справедлива цена

2.2.4.3. преоценъчна стойност

2.2.4.4. цена на придобиване