เวสสภูพุทธวงศ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เวสสภูพุทธวงศ์ by Mind Map: เวสสภูพุทธวงศ์

1. เป็นพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เมื่อ 31 กัปที่แล้ว

1.1. ในพุทธวงศ์ของพระโคตมพุทธเจ้า

1.2. นับเป็นพระองค์ที่ 21

2. ปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางยสวดี

2.1. ในพระเจ้าสัปปตี

3. อภิเสกสมรส

3.1. พระนางสุจิตตา

3.2. มีพระโอรสชื่อเจ้าชายสัปปพุทธะ

4. พระชนมายุ 6,000 พรรษา

4.1. ทอดพระเนตรเทวฑูต 4

4.2. ออกบวช

4.2.1. พร้อมด้วยข้าราชบริพาร

4.2.2. บำเพ็ญ 6 เดือน ตรัสรู้

4.2.3. ออกประกาศพระศาสนา

5. สาวก

5.1. พระโสณะ

5.2. พระอุตระ

6. พระอุปัฏฐาก

6.1. พระอุปสันตะ

6.2. พระมาราและพระสมาลา เป็นคู่พระอัครสาวิกา

7. เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

7.1. ที่เขมมิคทายวัน

7.1.1. กรุงอุสกวดี

7.2. สิริพระชนได้ 60,000 พรรษา