ศาสตร์การสอน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ศาสตร์การสอน by Mind Map: ศาสตร์การสอน

1. เทคนิคการสอน

1.1. กลวิธีต่างๆที่ใช้เสริมกระบวนการสอน ขั้นสอนการสอน วิธีการสอน หรือการดำเนินการสอนใดๆเพื่อช่วยให้การสอนมีคุณภาพเเละประสิทธิภาพมากขึ้น

2. บริบททางการสอน

2.1. ระบบไมโคร (micro)

2.1.1. เกี่ยวข้องกับครูกับผู้เรียน

2.2. ระบบเมโซ (meso)

2.2.1. เกี่ยวข้องกับโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผู้บริหาร วิธีการบริหารจัดการ ฯลฯ

2.3. ระบบเอ๊กโซ (exo)

2.3.1. เกี่ยวข้องกับโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผู้บริหาร วิธีการบริหาร ฯลฯ

2.4. ระบบเเมคโคร (macro)

2.4.1. เกี่ยวข้องกับบริบทระดับประเทศ เช่น นโยบายต่างๆ

3. ศิลป์

3.1. การครอบงำ (Indoctrination)

3.2. การปลูกฝัง (Inculcation)

3.3. การสอน (Teaching)

3.4. ศาสตรเเละศิลป์

3.4.1. การฝึกอบรม (Training)

3.4.2. การสอนซ่อมเสริม

3.4.2.1. การติว(Tutoring)

3.4.2.2. การชี้เเนะ(Coaching)

3.4.2.3. การนิเทศ(Supervising)

3.4.3. การสอนทางไกล(Distance Teaching)

3.4.4. การสอนเเบบไม่มีครู(Instruction without Teacher)

3.4.5. การสอนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จจรูปผ่านสื่อเเละสิ่งพิมพ์

3.4.6. การสร้างความรู้โดยผู้เรียน

4. ปรัญญาการศึกษา

4.1. หลักเเห่งความรู้เเละความจริงเกี่ยวกับการศึกษา

4.2. ความคิดหรือระบบความคิดเกี่ยวกับการศึกษา

4.3. เป็นปรัญญาว่าด้วยความรู้เเละความจริงของชีวิต

4.4. มีความสัมพันธ์กับการเรียนการสอนอย่างลึกซึ้ง

5. ทฤษฏี

5.1. ข้อมูลความจริงของปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจนสามารถนิรนัยความจริงหลักออกมาเป็นกฏเเละความจริงอื่นๆได้ สามารถทำนายปรากฎการณ์นั้นๆได้ เเละได้รับการตรวจสอบจนได้รับการยอมรับ

6. ระบบการเรียนการสอน

6.1. ระบบ

6.1.1. วิธีหรือระบบการจัดสิ่งต่างๆ ให้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระเบียบเพื่อเป็นหลักหรือขั้นตอนให้ทำงานบรรลุเป้าหมาย

6.2. วิธีการเชิงระบบ

6.2.1. เเนวคิดที่ใช้ในการจัดสิ่งต่างๆให้เป็นระเบียบเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ

7. หลักการเเละเเนวคิดในการจัดการเรียนการสอนร่วมสมัย

7.1. หลักการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

7.1.1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฎิบัติจริง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเเละสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับตนเองได้โดยครูทำหน้าที่ Coaching

7.1.1.1. รูปเเบบการจัดการเรียนการสอน

7.1.1.1.1. เเบบเน้นตัวผู้เรียน

7.1.1.1.2. เเบบเน้นความรู้ความสามารถ

7.1.1.1.3. เเบบเน้นประสบการณ์

7.1.1.1.4. เเบบเน้นปัญหา

7.1.1.1.5. เเบบเน้นทักษะกระบวนการ

8. รูปแแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากล

8.1. รูปแบบการเรียนการสอน

8.1.1. สภาพลักษณะของการเรียนการสอนที่คลอบคลุมองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฏี หลักการ เเนวคิด หรือความเชื่อต่างๆ

8.2. ระบบการจัดการเรียนการสอน

8.2.1. องค์ประกอบต่างๆของการเรียนการสอนที่ได้รับการจัดไว้ให้มีความสัมพันธ์เเละส่งเสริมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้

9. วิธีสอน

9.1. ความหมาย

9.1.1. วิธีการต่างๆที่นำมาใช้ในการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

9.2. องค์ประกอบ

9.2.1. ผู้สอน

9.2.2. ผู้เรียน

9.2.3. สาระที่จะบรรยาย

9.2.4. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

10. เทคนิคเเละทักษะการสอน

10.1. ทักษะการสอน

10.1.1. ความสามารถในการปฎิบัติการสอนด้านต่างๆอย่างชำนาญ

11. นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน

11.1. เเนวคิด วิธีการ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน