QUI TRÌNH SEO ONPAGE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
QUI TRÌNH SEO ONPAGE by Mind Map: QUI TRÌNH SEO ONPAGE

1. BƯỚC 1. LẬP BỘ TỪ KHÓA

1.1. Leader lập bộ từ khóa và thống nhất với khách hàng

1.2. Từ khóa bao gồm KEY chính và KEY phụ

1.3. Phân tích đối thủ cạnh tranh để đưa ra nhóm từ khóa tốt nhất

2. BƯỚC 2. TỐI ƯU ONPAGE

2.1. Tối ưu các thẻ meta các trang

2.2. Tối ưu bài update (nếu có)

2.3. Tối ưu hình ảnh, màu sắc, fontsize

2.4. Tối ưu page speed

3. BƯỚC 3. VIẾT BÀI

3.1. BÀI SEO

3.1.1. Dựa trên KEY chính đã gom nhóm

3.1.2. Title: 65 ký tự, chứa từ khóa (nên bắt đầu bằng từ khóa)

3.1.3. Description: 165 ký tự, chứa key chính

3.1.4. Meta Keywords: Gồm 6-11 từ khóa liên quan

3.1.5. URL: ngắn, chứa KEY chính

3.1.6. Dẫn nhập: 250 ký tự, bắt đầu bằng KEY chính

3.1.7. H2: chứa Key chính, H3: key chính or phụ,

3.1.8. Content: key phân bố đều

3.1.9. Internal link (tránh key chính), external (2 -5 link)

3.1.10. Image: tối thiểu 5, chèn maps, video vào cuối bài

3.1.11. Duy trì mỗi ngày 1 comment

3.2. BÀI UPDATE

3.2.1. Dựa trên các key cung cấp thông tin đã gom nhóm

3.2.2. Mỗi bài 3 - 4 key, tránh các key chính ở bài SEO

3.2.3. Title, description, h2, đoạn dẫn nhập: tối ưu như bài SEO

3.2.4. Internal link về bài liên quan

3.2.5. Share 3 - 5 link MXH