KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP CHỒI 2 Năm học 2017- 2018

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP CHỒI 2 Năm học 2017- 2018 by Mind Map: KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP CHỒI 2 Năm học 2017- 2018

1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH LỚP

2. CÁC MẶT PHÁT TRIỂN

2.1. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

2.1.1. MỤC TIÊU

2.1.1.1. NỘI DUNG GIÁO DỤC

2.1.1.1.1. Ngoài trời

2.1.1.1.2. Sinh hoạt

2.1.1.1.3. Giờ học

2.1.1.1.4. Chủ đề

2.2. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

2.2.1. MỤC TIÊU

2.2.1.1. NỘI DUNG GIÁO DỤC

2.2.1.1.1. Ngoài trời

2.2.1.1.2. Sinh hoạt

2.2.1.1.3. Giờ học

2.2.1.1.4. Chủ đề

2.3. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

2.3.1. MỤC TIÊU

2.3.1.1. NỘI DUNG GIÁO DỤC

2.3.1.1.1. Ngoài trời

2.3.1.1.2. Sinh hoạt

2.3.1.1.3. Giờ học

2.3.1.1.4. Chủ đề

2.4. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI

2.4.1. MỤC TIÊU

2.4.1.1. NỘI DUNG GIÁO DỤC

2.4.1.1.1. Ngoài trời

2.4.1.1.2. Sinh hoạt

2.4.1.1.3. Giờ học

2.4.1.1.4. Chủ đề

2.5. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

2.5.1. MỤC TIÊU

2.5.1.1. NỘI DUNG GIÁO DỤC

2.5.1.1.1. Ngoài trời

2.5.1.1.2. Sinh hoạt

2.5.1.1.3. Giờ học

2.5.1.1.4. Chủ đề

3. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HĐVC

3.1. TRÒ CHƠI SÁNG TẠO

3.1.1. Gỉa bộ có cốt chuyện

3.1.2. Xây dựng

3.2. TRÒ CHƠI CÓ LUẬT