Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Untitled by Mind Map: Untitled

1. KẾ HOẠCH THÁNG 11

1.1. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1.1.1. Thể chất

1.1.1.1. mục tiêu

1.1.1.2. hình thức

1.1.1.2.1. giờ học

1.1.1.2.2. sinh hoạt

1.1.2. Nhận thức

1.1.2.1. mục tiêu

1.1.2.2. hình thức

1.1.2.2.1. giờ học

1.1.2.2.2. sinh hoạt

1.1.3. Ngôn ngữ

1.1.3.1. mục tiêu

1.1.3.2. hình thức

1.1.3.2.1. giờ học

1.1.3.2.2. sinh hoạt

1.1.4. Thẩm mỹ

1.1.4.1. mục tiêu

1.1.4.2. hình thức

1.1.4.2.1. giờ học

1.1.4.2.2. sinh hoạt

1.1.5. Tình cảm- xã hội

1.1.5.1. mục tiêu

1.1.5.2. hình thức

1.1.5.2.1. giờ học

1.1.5.2.2. sinh hoạt

1.2. KẾ HOẠCH TUẦN

1.2.1. Tuần 1

1.2.2. Tuần 2

1.2.3. Tuần 3

1.2.4. Tuần 4

1.3. LỄ HỘI 20/11

1.3.1. MỤC TIÊU

1.3.2. ĐANH GIÁ

1.4. ĐÁNH GIÁ CUỐI THÁNG