Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Læremiddeltjek by Mind Map: Læremiddeltjek
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Læremiddeltjek

  Logikken bag modellen er, at ethvert læremiddel er styret af et mål – et syn på dannelse og et syn på fag, som direkte eller indirekte vil komme frem i læremidlets udtryk, indhold og aktiviteter. Udtryk, indhold og aktiviteter er derfor centrale forankringspunkter i analyse og vurdering af et læremiddels tilgængelighed, progression og differentiering. Et læremiddel kan i større eller mindre grad støtte lærerens planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen og elevernes læring. Under parameteret sammenhæng vurderes det, om der er sammenhæng mellem det læremidlet siger, det gør, og det, det faktisk gør i fremstillingen. . Det vurderes, om der er sammenhæng mellem udtryk og indhold, og endelig, om der er sammenhæng mellem det eleverne skal lave, og det eleverne skal lære. Et læremiddels legitimitet må vurderes i relation til samfundets krav til faget, målet for undervisningen og for skolen. Derfor vurderes læremidlets legitimitet i forhold til aktuel viden, Fælles Mål og folkeskoleloven.  

Tilgængelighed

Et læremiddels tilgængelighed vedrører bl.a. adgang, hindringer og motivationsfaktorer i forbindelse med lærers og elevers brug af læremidlet.

Udtrykkets tilgængelighed

I hvilken udstrækning har læremidlet et relevant, forståeligt og motiverende indhold – og på hvilke måder: • Er indholdet aktuelt og meningsfuldt for lærere og elever? • Er det forståeligt i form af en struktur og kompleksitet, der modsvarer elevernes kundskaber og færdigheder? • Er det motiverende at arbejde med i kraft af en tematik og struktur, der fænger og udfordrer

Indholdets tilgængelighed

I hvilken udstrækning har læremidlet et relevant, forståeligt og motiverende indhold – og på hvilke måder: • Er indholdet aktuelt og meningsfuldt for lærere og elever? • Er det forståeligt i form af en struktur og kompleksitet, der modsvarer elevernes kundskaber og færdigheder? • Er det motiverende at arbejde med i kraft af en tematik og struktur, der fænger og udfordrer

Aktiviteternes tilgængelighed

  I hvilken udstrækning har læremidlet praktiserbare, forståelige og motiverende aktiviteter – og på hvilke måder: • Er aktiviteterne til at udføre kropsligt, intellektuelt og følelsesmæssigt i kraft af samspillet mellem konkrete, kropslige aktiviteter og mere abstrakte, symbolske aktiviteter som fx at skrive, regne og fremføre argumenter? • Er aktiviteterne til at forstå på et niveau, der modsvarer elevernes evne til at handle og reflektere? • Er de engagerende og meningsfulde, fx ved at knytte an til hverdagens roller og handlings- mønstre?  

Progression

Et læremiddels progression vedrører bl.a. kropslig, intellektuel og følelsesmæssig udvikling i forbindelse med elevernes brug af læremidlet

Udtrykkets progression

I hvilken udstrækning giver læremidlet eleverne mulighed for at udvikle sig i kraft af en stadig mere udfordrende, kompleks og faglig brug af udtryk – og på hvilke måder: • Rummer læremidlet en progressiv vekselvirkning mellem konkrete, billedlige udtryk og en mere abstrakt brug af sprog og diagrammer? • Aftegner det en bevægelse fra simpel og entydig sammenhæng mellem udtryk (tekst, billeder, kort, modeller…) til mere kompleks og flertydig brug? • Er der en gradvis overgang fra hverdagens sprog og billeder til mere faglig brug, der også omfatter faglige udtryksformer som fx modeller og diagrammer?

Indholdets progression

  I hvilken udstrækning giver læremidlet eleverne mulighed for at udvikle sig i kraft af en stadig mere udfordrende, kompleks og faglig organisering af indhold – og på hvilke måder: • Rummer læremidlet en udvikling fra nære, konkrete problemstillinger i elevernes hverdag til mere almen og abstrakt behandling af indhold? • Aftegner det en række trin, en spiral, et netværk eller en udvidelse af aktionsradius, der understøtter elevernes intellektuelle og følelsesmæssige udvikling frem mod en mere kompleks og reflekteret forståelse? • Udvikler det elevernes kundskaber, færdigheder og holdninger i kraft af en faglig måde at organisere indholdet på?      

Aktiviteternes progression

I hvilken udstrækning giver læremidlets opgaver og aktiviteter eleverne mulighed for udvikling i kraft af stadigt mere udfordrende, komplekse og faglige handlingsmønstre – og på hvilke måder: • Rummer læremidlet en progressiv vekselvirkning mellem konkrete, kropslige aktiviteter og mere abstrakte, symbolske aktiviteter som fx at skrive, regne og fremføre argumenter? • Understøtter det elevernes udvikling af kropslige, intellektuelle og følelsesmæssige kom-petencer gennem øget kompleksitet og samspil mellem forskellige typer af handlinger (fx at dramatisere, eksperimentere, beskrive, tolke og vurdere)? • Sker der en gradvis overgang fra hverdagens roller og handlinger mod mere faglige handlingsmønstre?

Differentiering

Et læremiddels differentiering vedrører om der er en kombination af fælles og individuelle veje, der gør det muligt inden for en fælles ramme at imødekomme forskellige behov, forudsætninger og udviklingspotentialer i forbindelse med elevernes brug af læremidlet

Udtrykkets differentiering

  I hvilken udstrækning har læremidlet en varieret og rummelig udtryksform – og på hvilke måder: • Varierer det i form, sværhedsgrad og kombination af udtryksformer som fx sprog, ikoner, billeder og modeller? • Åbner det for forskellige måder at blive opfattet (fx taktilt, visuelt eller auditivt), læst og fortolket på, afhængigt af bl.a. køn, kultur, social baggrund og personlig udvikling? • Inkluderer det elever i en fælles oplevelse, der samtidig rummer mulighed for individuel udvikling af strategier til at læse og forstå?  

Indholdets differentiering

  hvilken udstrækning har læremidlet et varieret, alsidigt udfordrende og inkluderende indhold – og på hvilke måder: • Varierer det tematisk med vekslende problemstillinger og anknytningspunkter? • Udfordrer det eleverne, hvor de er? • Inkluderer det eleverne i en fælles tematik, der samtidig rummer mulighed for individuel udvikling af begreber og grader af kompleksitet i forståelsen?  

Aktiviteternes differentiering

I hvilken udstrækning tilbyder læremidlet varierede, alsidigt udviklende og inkluderende opgaver og handlingsmønstre – og på hvilke måder: • Rummer læremidlet en variation af arbejdsog undervisningsformer, der gør det muligt at veksle mellem forskellige aktiviteter som fx konkrete/abstrakte, åbne/lukkede og træning/ ud-fordring? • Åbner det for forskellige læringsmåder, der modsvarer elevernes forudsætninger og potentialer? • Inkluderer det eleverne i en fælles rammesætning, der samtidig skaber rum for forskellige roller og handlingsmønstre som fx at lytte, undersøge, eksperimentere, løse opgaver og/eller deltage i diskussion?

Lærerstøtte

Støtte til planlægning

I hvilken udstrækning understøtter læremidlet lærerens planlægning af undervisning, kommunikation om undervisning og tilpasning af læremidlet til den planlagte undervisning – og på hvilke måder: • Understøtter læremidlet planlægning af en tilgængelig, progressiv og differentieret undervisning i kraft af vejledning og faglig, pædagogisk opdatering af læreren? • Støtter det lærerens kommunikation af mål og formål med brug af læremidlet, så det bliver lettere at kommunikere til elever, forældre, kolleger og andre relevante parter? • Tilbyder det hjælp til supplering, beskæring og tilpasning af læremidlet i forhold til bl.a. elevtyper, andre læremidler, årsplan og emneuger, fx i kraft af værktøjer til årsplanlægning og konkrete forslag til at inddrage temahæfter og faglige hjemmeside?

Støtte til gennemførsel

I hvilken udstrækning understøtter læremidlet lærerens gennemførsel af undervisning, navigation i undervisningen og tilpasning af læremidlet undervejs – og på hvilke måder: • Understøtter læremidlet gennemførsel af en tilgængelig, progressiv og differentieret undervisning i kraft af et godt samspil mellem dets udtryk, indhold og aktiviteter? • Tilbyder det læreren forskellige roller, der gør det muligt at tage bestik af situationen og handle intuitivt? • Rummer det fleksibel kombination af udtryk, indhold og aktiviteter, der gør det muligt at justere brugen af læremidlet og træffe nye valg undervejs?

Støtte til evaluering

I hvilken udstrækning understøtter læremidlet lærerens arbejde med evaluering – både lærerens evaluering af undervisningen og af elevernes læring, men også lærerens støtte til elevernes evaluering af egen læring – og på hvilke måder: • Understøtter læremidlet lærerens arbejde med evaluering af både undervisning og elevernes læring i relation til trinmål og egne opsatte mål? • Tilbyder det læreren forskellige former for evaluering – både formativt og summativt? Det kan fx være test, portfolio, logbog, tip-en-trettener og meget mere. • Rummer det forskellige muligheder for evaluering af ikke blot faglige mål, men også fx sociale mål og mål vedr. arbejdsformer?

Sammenhæng

  Et læremiddels sammenhæng vedrører den indre sammenhæng mellem mål, værdier, indhold, udtryk og aktivitet. En sammenhæng eller mangel på samme, der først og fremmest viser sig i forbindelse med læremidlets realisering af mål, formidling af indhold og aktivering af elever.  

Sammenhæng i realisering af mål

I hvilken udstrækning gør læremidlet, hvad det siger, når det skal hjælpe elever og lærere på vej – og på hvilke måder: • Stemmer læremidlets erklærede mål i lærervejledning, målformuleringer og lignende metatekster overens med dets valg og organisering af indhold? Det kan gælde erklærede mål for tilgængelighed, progression og differentiering, men også læremidlets erklærede fagsyn og læringssyn. • Understøtter dets aktiviteter realisering af erklærede mål og værdier? • Er der sammenhæng mellem læremidlets målsætning og evaluering, dvs. de mål det sætter sig, og det, der rent faktisk evalueres?

Sammenhæng i formidling af indhold

I hvilken udstrækning er der sammenhæng mellem læremidlets indhold og udtryk – og på hvilke måder: • Stemmer læremidlets udtryk overens med dets valg og organisering af indhold? – fx kræver et komplekst indhold ofte en differentieret brug af grafik, layout, overskrifter, tekstbokse, ordvalg og lignende. • Fremstår læremidlet som et samlet udtryk, hvor der er et hensigtsmæssigt samspil mellem tekst, billeder, diagrammer og andre repræsentationsformer? • Understøtter dets udtryk indholdets tilgængelighed, progression og differentiering?

Sammenhæng i aktivering af elever

I hvilken udstrækning er der sammenhæng mellem det, eleverne skal lære, og det, de skal lave, dvs. mellem læremidlets indhold og aktivitet – og på hvilke måder: • Stemmer læremidlets aktiviteter overens med dets formidling af indhold – fx i kraft af relevante opgaver, øvelser og spørgsmål? • Fremstår det som en samlet drejebog, hvor de enkelte aktiviteter bidrager til meningsfuld og sammenhængende interaktion mellem elever og lærere? • Understøtter dets aktiviteter indholdets tilgængelighed, progression og differentiering fx ved at gentage, træne og uddybe relevant indhold?

Legitimitet

Et læremiddels legitimitet vedrører læremidlets forhold til samfundets krav til et læremiddel. Stemmer læremidlet overens med aktuel viden, gældende læreplaner (Fælles Mål 2009) og folkeskoleloven?

Legitimitet i forhold til aktuel viden

I hvilken udstrækning er læremidlet opdateret i forhold til ny faglig og pædagogisk viden fra videnskaberne, samfundet og skolens praksis – og på hvilke måder: • Stemmer læremidlets formidling af viden overens med ny forskningsviden? • Svarer læremidlets valg af stof til, hvad der er almindelig kendt som relevante temaer og problemstillinger i samfundet? • Stemmer læremidlets valg og formidling af viden overens med ny praksisviden, dvs. socialt anerkendt viden fra skolens praksis?

Legitimitet i forhold til Fælles Mål

I hvilken udstrækning stemmer læremidlet overens med den gældende læreplans fagsyn, progression og prioritering af kundskaber og færdigheder – og på hvilke måder: • Stemmer læremidlet overens med den aktuelle læreplans formål og fagsyn? • Bidrager dets progression til, at lærer og elever kan indfri læreplanens trin- og slutmål? • Modsvarer dets udtryk, indhold og aktiviteter læreplanens prioritering af kundskaber og færdigheder?

Legitimitet i forhold til folkeskoleloven

I hvilken udstrækning bidrager læremidlet samlet set til elevernes alsidige udvikling, demokratiske dannelse og tilegnelse af fagets erkendelses- og arbejdsformer – og på hvilke måder: • Stemmer læremidlets mål og værdier overens med folkeskolens målsætning om alsidig udvikling af elevernes kundskaber og færdigheder? • Bidrager det til undervisning, der er præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati? • Understøtter dets udtryk, indhold og aktiviteter elevernes tilegnelse af fagets erkendelses- og arbejdsformer?