SƠ ĐỒ HỆ THỐNG PHÒNG MARKETING

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG PHÒNG MARKETING by Mind Map: SƠ ĐỒ HỆ THỐNG PHÒNG MARKETING

1. CHIẾN LƯỢC

1.1. MỤC TIÊU TỪNG GIAI ĐOẠN

1.1.1. CHIẾN DỊCH TỪNG GIAI ĐOẠN

1.1.1.1. TỜ TRÌNH - KẾ HOẠCH TỪNG CHƯƠNG TRÌNH

2. TƯ LIỆU TRUYỀN THÔNG

2.1. BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

2.2. SALEKIT

2.3. MENU NHÀ HÀNG - CAFE

2.4. CONTENT - BIG IDEA - KHẨU HIỆU

2.5. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ KÈM THEO

2.6. TƯ LIỆU BÀN GIAO CHO PHÒNG SALE - CSKH

3. QUY TRÌNH

3.1. Mô tả công việc - chức năng nhiệm vụ

3.2. Quy trình làm việc - Tương tác các bộ phận

3.3. Các form File, biểu mẫu cần dùng của phòng Marketing

4. TÀI LIỆU CHUNG (Tương tác các bộ phận)

4.1. Phòng kế toán

4.2. Phòng nhân sự

4.3. Phòng Sale

4.4. Phòng CSKH

4.5. Phòng vận hành

5. TƯ LIỆU THAM KHẢO

5.1. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh

5.2. Công thức chiến lược hoặc ý tưởng sáng tạo

6. CÁC CHỨNG TỪ - HỢP ĐỒNG BÊN THỨ 3