Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
V-MEDIA by Mind Map: V-MEDIA

1. Content

1.1. Trên tay

1.2. Đánh giá

1.3. V Infor

1.3.1. Định nghĩa VD iOS là gi Android là gì

1.4. V Trick

1.4.1. Thủ thuật tip nhỏ v..v.

1.5. V Time

1.5.1. Tin tức tổng hợp tuần

1.6. Tổng hợp PR

1.6.1. Làm PR bán hàng tổng hợp sp

2. Review

2.1. Duy Gia

2.1.1. Quay dựng

2.1.2. Đánh giá

2.1.3. Trên tay

2.2. Tiên

2.2.1. V trick

2.2.2. V Infor

2.3. Trang

2.3.1. Tổng hợp PR

2.3.2. Đánh giá

2.3.3. Trên tay

3. Social + SEO

3.1. Up video

3.1.1. Giới thiệu 3 đoạn

3.1.2. Link sản phẩm

3.1.3. Link review

3.1.4. Địa chỉ cửa hàng

3.2. title + thum

3.3. SEO content

4. Product

4.1. iPhone

4.2. Sharp