Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ICO by Mind Map: ICO

1. Đội ngũ

1.1. Advisors

1.1.1. Các dự án đã tham gia

1.2. Founder

1.2.1. Các dự án đã tham gia ?

1.2.2. Sự ảnh hưởng với cộng đồng

1.3. Dev Team

1.3.1. Nhóm dev chính

1.3.1.1. Chất lượng / số lượng

1.3.2. Các dự án đã tham gia trước đây

1.3.3. Độ tương tác của từng thành viên

2. Cộng đồng / truyền thông

2.1. Cộng đồng

2.1.1. Channel (telegram,...)

2.1.2. Group chat

2.1.2.1. Chất lượng người tham gia

2.1.2.2. Độ tương tác với cộng đồng

2.1.3. Chất lượng

2.1.3.1. Member thật / giả?

2.1.3.2. Chất lượng câu hỏi

2.1.3.3. Phân loại

2.1.3.3.1. Flip

2.1.3.3.2. Long-term

2.2. Kênh truyền thông

2.2.1. Twitter, Facebok, LinkIn

2.2.2. Youtube, Reddit, Medium

3. Tiếp thị

3.1. Market Marker

3.2. Airdrop/Bounty

3.3. Influencer

3.3.1. Các nhóm lớn

3.3.2. Blogger

3.4. Tin tức,/báo chí

3.5. Đối thủ tương lai gần

4. Sẩn phẩm

4.1. Whitepaper

4.1.1. Tính khả thi

4.1.2. Ứng dụng ?

4.2. Code

4.2.1. Github

4.2.1.1. Chất lượng code?

4.2.1.2. Code thật / code sao chép

4.3. Roadmap

4.3.1. Thời gian thực hiện

4.3.2. Mốc thời gian quan trọng

4.4. Đối thủ trực tiếp ?

4.4.1. Đối thủ hiện có

5. Quỹ đầu tư / Đối tác

5.1. Quỹ đầu tư chính

5.1.1. Các dự án quỹ đã đầu tư ?

5.1.2. Mức độ thành công hiện tại ?

5.1.3. Đặc điểm của quỹ này ?

5.2. Đối tác

5.2.1. Sàn, kênh tin tức, ...

6. Hardcap & Token

6.1. Phân phối Token

6.1.1. Team / Advisor / Fouder,... ?

6.1.2. Sale

6.1.2.1. Public

6.1.2.2. Private

6.1.3. Miner

6.2. Hardcap?

6.2.1. Nhiều / ít / hợp lý ?