Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку by Mind Map: Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

1. Центр розвитку дитини

1.1. фізичний, розумовий і психічний розвиток, запобігання порушень психічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома;

2. Заклади підпорядковані Міністерству освіти та науки України

2.1. Спеціальні дошкільні заклади та спеціальні загальноосвітні школи

2.1.1. для дітей з порушенням слуху – I-III ступенів;

2.1.2. для дітей із порушенням зору – I-III ступенів;

2.1.3. для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату – I-III ступенів;

2.1.4. для дітей з тяжкими порушеннями мовлення – I-II ступенів;

2.1.5. для дітей із затримкою психічного розвитку – I-II ступенів;

2.1.6. для розумово відсталих дітей – I-II ступенів.

2.2. Навчально-реабілітаційні заклади для дітей з комплексними порушеннями

2.2.1. заклад освіти, який забезпечує умови для відновлення здоров'я, соціальної адаптації, професійної орієнтації дітей, що мають ор­ганічні та функціональні захворювання внутрішніх органів та систем або порушення психофізичного розвитку

2.2.2. найчастіше у таких закладах контингент вихованців скла­дається із дітей із складними порушеннями, часто комплексними, на­приклад, розумова відсталість у поєднанні з порушенням опорно-рухового апарату Відповідно і допомогу діти одержують комплексну - лікувальну, психологічну, педагогічну, соціальну. На відміну від традиційних спеціальних закладів у штаті реабіліта­ційних значно більше персоналу: не лише вчителі та вихователі, а й лікарі, масажисти, соціальні працівники

2.2.3. при закладах діють різні служби, зокрема, служба роботи з сім'ями вихованців; відділення ранньої корекційної допомоги; групи тимчасового перебування та ін.

2.2.4. забезпечення ранньої соціалізації та підготовки дітей з порушеннями до здобуття відповідного рівня дошкільної та загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з психолого-педагогічною, медичною, фізичною, соціальною реабілітацією

2.3. Спеціальні групи при ПТУ ,вищих навчальних закладах

2.3.1. 2001—2005 pp. - збільшення кількості спеціальних груп з навчання конкурентоспроможних професій та спеціальностей для осіб з обмеженими фізичними можливостями у вищих і професійно-технічних навчальних закладах відповідно до попиту, регіональних ринків з урахуванням особливих потреб таких осіб.

2.4. Спеціальні класи при школах-інтернатах та загальноосвітніх шкіл

2.4.1. для дітей, які потребують допомоги, щодо фізичного та (або) розумового розвитку

2.4.2. забезпечення реалізації права таких громадян на здобуття повної загальної середньої освіти

2.4.3. забезпечення здобуття певного рівня освіти, професійної орієнтації та підготовки, проведення корекційно-розвивальної роботи з дітьми, які потребують допомоги, щодо фізичного та (або) розумового розвитку,

2.4.4. забезпечення умов проживання та утримання за рахунок держав

3. Заклади підпорядковані Міністерству праці та соціальної політики України

3.1. Дитячі будинки та будинки-інтернати для дітей з різними порушеннями розвитку

3.1.1. стаціонарна соціально-медична установа, призначена для тимчасового (до шести місяців) або постійного (понад шість місяців) перебування або проживання дітей з порушеннями психофізичного розвитку, віком від 4 до 18 років та осіб з інвалідністю віком до 35 років з порушеннями фізичного, інтелектуального розвитку та психічними розладами, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, освітніх послуг, комплексу реабілітаційних заходів

3.2. Реабілітаційні заклади

3.2.1. здійснення реабілітації дітей з порушеннями у відповідності з державними соціальними нормативами у сфері реабілітації.Діяльність центрів спрямована на організацію навчального та реабілітаційного процесів для дітей з порушеннями фізичного або розумового розвитку.

3.2.2. забезпечення системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з урахуванням стану їх здоров’я, особливостей психофізичного розвитку;

3.2.3. надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації

3.2.4. надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку

4. Заклади для раннього і дошкільного віку

4.1. ДНЗ з інклюзивною формою навчання

4.1.1. розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти в умовах інклюзивного (спільного з дітьми, які мають нормотиповий розвиток) навчання і виховання при обов’язковій корекційній підтримці дитини з порушеннями в розвитку.

4.2. ДНЗ компенсуючого типу

4.2.1. виховання дітей віком від двох до семи (восьми) років, які потребують допомоги,щодо фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування й реабілітації; дошкільні навчальні заклади (ясла-садок) компенсуючого типу поділяються на спеціальні та санаторні;

4.3. ДНЗ комбінованого типу

4.3.1. виховання дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, у складі якого можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров’я дітей, їх розумового, психічного, фізичного розвитку;

4.4. Будинок дитини

4.4.1. дошкільний навчальний заклад системи охорони здоров’я для медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей з порушеннями фізичного та (або) розумового розвитку від народження до трьох (для здорових дітей) та до чотирьох (для дітей з порушеннями) років;