-TRABALLO COLABORATIVO EN M-LEARNING-8A

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
-TRABALLO COLABORATIVO EN M-LEARNING-8A by Mind Map: -TRABALLO COLABORATIVO EN M-LEARNING-8A

1. Implementación

1.1. Comunicación

1.1.1. Grupal

1.1.2. Individual

1.1.2.1. Pública

1.1.2.2. Privada

1.1.3. Síncrona

1.1.4. Asíncrona

1.1.5. A comunicación dentro do grupo debe ser:

1.1.5.1. eficaz

1.1.5.2. contínua

1.1.5.3. respetuosa

1.2. Ferramentas

1.2.1. Hardware

1.2.1.1. móbil Android

1.2.1.2. Tablet / iPad

1.2.1.3. PDA

1.2.2. Software

1.2.2.1. Apps sociais para a interrelación (WhatsApp, Twitter, Google, ...)

1.2.2.2. Apps para simplificar tarefas (Evernote, Wunderlist, Mindmeister, Google ...)

1.2.2.3. Apps de creación (Videomakers, ...)

1.2.2.4. Plataformas / Aulas virtuais

1.2.2.5. Apps educativas e informativas

2. Análise antes da iniciación do traballo

2.1. Obxetivos motivadores e ben definidos (creación dun ambiente favorable)

2.2. Medios materiais dos que dispoñemos

2.3. Características do alumnado

2.4. Responsabilidade dos participantes

2.5. Avaliación frecuente e regular do grupo

2.6. Coñecementos do mestre ( guía do equipo)

2.7. Establecer normas e fomentaro respeto

3. Ventaxas

3.1. Desarollo de habilidades sociais e comunicativas

3.2. Desarollo do pensamento crítico

3.3. Sensación de aprendizaxe significativo

3.4. Creatividade

3.5. Fexibilidade

3.6. Ubicuidade

3.7. Portabilidade

4. Desventaxas

4.1. Obxetivos difusos

4.2. Limitacións técnicas e tecnolóxicas

4.3. Falta de implicación participantes

4.4. Proceso pausado

5. Obxetivos

5.1. Desde a perspectiva do docente

5.1.1. Utilizar métodos innovadores de ensinanza

5.1.2. Mellorar os recursos para a aprendizaxe do alumno

5.1.3. Optimizar e aproveitar mellor o tempo

5.1.4. Acceder aos contidos didácticos en cualquer momento e lugar

5.1.5. A profesora / O profesor perde "importancia"

5.2. Desde a perspectiva do alumno

5.2.1. Desarollar estratexias da aprendizaxe autónoma

5.2.2. Desarollar o sentido da responsabilidade tanto individual como do grupo

5.2.3. A profesora / O profesor ten o rol dun guía

6. Avaliación

6.1. Autoinforme do alumno no cal reflexiona sobre o seu proceso de aprendizaxe e implicación.

6.2. Coavaliación: avaluar ós seus propios compañeiros.

6.3. Avaliación por parte do docente

7. Motivos de mal funcionamento

8. Motivo de bo funcionamento

9. Motivo de bo funciomaneot

10. Motivos de bo funciomanento