Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

1. Співробітництво вчителя і асистента вчителя

1.1. Обов’язки учителя

1.1.1. складати плани уроків та проводити уроки;

1.1.2. контролювати навчання учнів та допомагати їм

1.1.3. надавати матеріали асистентові вчителя

1.2. Обов’язки асистента учителя

1.2.1. докладніше пояснювати елементи уроку тим учням, у яких виникають труднощі

1.2.2. докладніше пояснювати елементи уроку тим учням, у яких виникають труднощі

1.2.3. контролювати процес, вести записи, надавати інформацію учителеві

1.3. Спільні дії

1.3.1. обговорювати та прогнозувати очікувані результати; обговорювати окремі методи, технології навчання та його результати; вносити необхідні зміни (адаптації, модифікації, доповнення) до планів уроків

2. Cпівробітництво психолога та логопеда

2.1. Оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів

2.2. Участь у складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку дітей з ООП (рекомендації, консультації педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу)

2.3. Планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять

2.4. Проведення консультацій з питань психологічних аспектів розвитку, навчання і виховання дітей, специфіки логопедичної роботи з дітьми з ООП для педагогів і батьків

2.5. Розробка програм психологічної освіти педагогів навчального закладу з елементами логопедичної роботи

3. Співробітництво психолога з вчителем та асистентом вчителя

3.1. оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції

3.2. надання до Програми узагальненої інформації про результати проведеного вивчення дитини(особливостей її психічного розвитку) на основі її діагностичного обстеження

3.3. надання до Програми рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально-виховному процесі та взаємодії зі шкільним оточенням

3.4. Розробка і реалізація програм(проведення тренінгових занять,лекторіїв,семінарів,консиліумів і стереотипів тощо) з формування психологічної готовності учасників навчально-виховного процесу щодо роботи з дітьми з психофізичноми порушеннями,спрямованої на подолання упередженого ставлення до дітей з ООП,руйнування міфів і стереотипів,стигматизації та дискримінації,уникнення використання медичної термінології

3.5. консультування вчителя та асистента вчителя щодо врахування індивідуальних особливостей психічного розвитку дитини в процесі організації навчально-виховної роботи в групі/класі

4. Співробітництво корекційного педагога з вчителем та асистентом вчителя

4.1. оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції

4.2. безпосередня участь у розробці та внесенні змін до Програми розвитку дитини

4.3. надання до Програми узагальненої інформації про результати вивчення рівня мовленнєвого і пізнавального розвитку дитини,структури порушеного розвитку(ступеня вираження вторинних і третинних відхилент у розвитку дитини

4.4. надання до Програми рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини, рівня її мовленнєвого розвитку у навчально- виховному процесі

4.5. консультування вчителя та асистента вчителя щодо необхідних адаптацій і модифікацій змісту навчання,навчальних підходів(використання навчальних завдань різного рівня складності,зміна темпу заняття) та дидактичних матеріалів

5. Співробітництво соціального педагога з вчителем та асистентом вчителя

5.1. оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції

5.2. надання до Програми узагальненої інформації про результати проведеного вивченя дитини

5.3. надання до Програми рекомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально- виховному процесі

5.4. Консультування педагогів щодо: технологій актуалізації особистісного потенціалу розвитку дитини; особливостей розвитку.спілкування, професійної орієнтації,соціальної адаптації дитини; подолання труднощів спілкування та соціальної адаптації; використання резервів, які можна використовувати у корекційно-розвивальній роботі

5.5. Інформування вчителя та асистента вчителя про: соціально-психологічний клімат вколективі та статус дитини в групі; зміст соціального паспорту дитини з метою організації ефективного соціально- педагогічного супроводу дитини

6. Співробітництво психолого-медико-педагогічних консультацій з навчальними закладами з інклюзивною формою навчання

6.1. надання консультативно-методичної допомоги батькам(особам,як їх замінюють),керівникам навчальних закладів,педагогам,практичним психологам,соціальним педагогам,медичним,соціальним працівникам,громадськості з питань виховання,навчання та соціально-трудової реабілітації (підготовки)дітей з вадами психофізичного розвитку,запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання дітей дошкільного та шкільного віку

6.2. обстеження дітей може хдійснюватись фахівцями ПМПК безпосередньо в навчальному закладі,але лише за згоди та присутності батьків(осіб,які їх замінюють)

6.3. за результатами рекомендацій ПМПК та комплексного оцінювання,проведеного в навчальному закладі,фахівці закладу складають індивідуальний навчальний план,де визначають необхідні адаптації для успішного розвитку та навчання дитини