Vistech Marketing Plan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Vistech Marketing Plan by Mind Map: Vistech Marketing Plan

1. Mục tiêu

1.1. Tìm kiếm khác hàng mới

1.2. Chăm sóc Khách hàng cũ

1.3. Nâng cao uy tín

2. Dự tính Chi phí

2.1. Tổng chi phí/tháng: 3.700.000đ

2.2. Google

2.2.1. Hach ~ 1.500.000đ

2.2.2. Fukuda ~ 1.000.000đ

2.3. Facebook

2.3.1. 1.000.000đ

2.4. Email Marketing

2.4.1. 200.000đ

3. Kênh

3.1. Bài viết

3.1.1. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

3.1.2. Kiến thức chuyên môn

3.2. Social Media

3.2.1. Facebook

3.2.1.1. Import Data Khách hàng

3.2.1.1.1. Số điện thoại

3.2.1.1.2. Email (email cá nhân)

3.2.1.2. Remarketing

3.2.1.2.1. Quảng cáo

3.2.2. Linkedin

3.2.2.1. Mạng xã hội nghề nghiệp

3.2.2.1.1. Quảng cáo

3.3. Video tư liệu

3.3.1. Youtube, Website

3.3.1.1. Video dự án hoàn thành

3.3.1.2. Video hướng dẫn

3.4. E-Book

3.4.1. Viết các Ebook chuyên ngành (tổng hợp các bài viết hay hoặc hướng dẫn), bản quyền Vistech

3.5. Email

3.5.1. Đăng ký vào Danh sách Email

3.5.2. Gửi hàng loạt đều đặt các Email tự động hoặc thủ công đến các Email đã đăng ký

3.6. Google

3.6.1. Quảng cáo từ khóa

3.6.1.1. Các sản phẩm dễ phát sinh nhu cầu mua qua tìm kiếm: máy điên tim, thuốc thử,...

3.6.1.2. Thương hiệu: Hach, Fukuda

3.6.2. Quảng cáo hiển thị

3.6.2.1. Remarketing những người đã vào Website