ศักดิ์ศรี ,คุณค่าของความเป็นมนุษย์ และความเสมอภาค

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ศักดิ์ศรี ,คุณค่าของความเป็นมนุษย์ และความเสมอภาค by Mind Map: ศักดิ์ศรี ,คุณค่าของความเป็นมนุษย์ และความเสมอภาค

1. หลักการเกี่ยวกับการคุ้มครอง

1.1. มนุษย์ทุกคนเป็นบุคคลในระบบกฎหมาย

1.2. เป็นเจ้าของและผู้กำหนดความเป็นไปแห่งสิทธิของตน

1.3. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ควบคู่กับหลักความยุติธรรม

2. ความหมาย

2.1. มนุษย์ คือ บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด เผ่าใด ศาสนาใด ผิวสีใด และอื่น ๆ

2.2. ศักดิ์ศรี คือ การยอมรับของบุคคลในสังคม

2.3. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คือ ความมีค่าของมนุษย์แต่ละคน

2.4. ความเสมอภาค หมายถึง บุคคลหรือประชาชน มีสิทธิได้รับ หรือใช้บริการอย่างเดียวกัน

3. แนวความคิดศักดิ์ศรี คุณค่าความเป็นมนุษย์

3.1. สมัยกลางของอิตาลี: มนุษย์สามารถใคร่ครวญเกี่ยวกับเหตุผลได้ และสามารถพัฒนาตนเอง โดยเสรีภาพบนพื้นฐานของความเป็นตนเอง

3.2. Immanuel Kant: มนุษย์ มีอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์ในตัวเอง ไม่ได้อยู่เป็นเครื่องมือ หรือเจตจำนงอื่นใด

3.3. ศาสนาของคริสต์ศาสนิกชน: พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีรูปลักษณ์หมือนกับพระองค์ มนุษย์มีคุณค่าในตัวเอง จึงเคารพในศักศรีความเป็นมนุษย์

4. แนวความคิดของหลักความเสมอภาค

4.1. ต้องได้รับการรับรอง และคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน

4.2. รับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

4.3. ควบคุมมิให้รัฐใช้อำนาจของตนตามอำเภอใจ

5. แนวทางการดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี และคุณค่าของความเป็นมนุษย์

5.1. กฎหมาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

5.1.1. มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ย่อมได้รับความคุ้มครอง

5.1.2. มาตรา 26 ไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้

5.1.3. มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

5.2. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

6. หลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญฯ

6.1. ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางการเมือง

6.2. ความเสมอภาคที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

6.3. ความเสมอภาคที่จะแสวงหาความก้าวหน้าในชีวิต

6.4. ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ สังคม

6.5. กฎหมาย

6.5.1. มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความ คุ้มครอง

6.5.2. มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพ และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย เท่าเทียมกัน

6.5.3. มาตรา 90 (เรื่อง ส.ส.) การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ต้องให้สมาชิกของ พรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย โดยคำนึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง

7. เหตุและผลของการที่ต้องคุ้มครอง

7.1. ธรรมชาติของมนุษย์และภารกิจของรัฐ

7.2. ความเป็นปัจเจกบุคคล