Politikk og demokrati

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Politikk og demokrati by Mind Map: Politikk og demokrati

1. Politikkk

1.1. Fordeling av goder og byrder i samfunnet

1.1.1. Prioritering

2. Maktfordelingsprinsippet

2.1. Makten fordeles på tre forskjellige institusjoner som er uavhengige av hverandre

2.1.1. Lovgivende

2.1.1.1. Stortinget

2.1.2. Utdøvende

2.1.2.1. Regjeringen

2.1.3. Dømmende

2.1.3.1. Domstolene

3. Diktatur

3.1. En eller få personer som har makten

3.1.1. Julius Cæsar

3.2. Politistats preg

3.2.1. Politistat er en stat (land) der politiet og eller militærvesenet kan gripe inn mot statens innbyggere med overvåking, anholdelser, ransakinger og avhør uten bestemt lovhjemmel (eller ved vid fortolkning av de lover som fins), og hvor myndighetene kan fengsle personer i ubegrenset tid uten rettergang eller dom.

3.3. Autoritærstat - går utover folkets sikkerhet og frihet

3.3.1. autoritær stat kan således brukes om stater som formelt sett er demokratiske, men som har en sterk sentralmakt, uthulet rettssikkerhet og mangel på fungerende demokratiske institusjoner, eksempelvis Russland, Ungarn og Venezuela.

3.4. Militærregime (oligarki)

3.4.1. Nord Korea

3.4.2. Militærregime er et politisk system, hvor grupper fra væpnede styrker har ranet til seg makten

3.5. Ettpartistat (kommunisme)

3.5.1. Kina

3.5.2. En ettpartistat er en stat hvor det er ett parti som har makten og alle de politiske lederne tilhører dette partiet.

4. Demokrati

4.1. Folkestyre

4.2. Rettstat

4.3. Menneskerettigheter

5. Pluralistisk

5.1. Politisk system. Maktdeling/maktspredning mellom en lovgivende, utøvende og dømmende makt.

6. Hvem har ansvar for hva (3 nivåer)

6.1. Staten

6.1.1. Høyere utdanning

6.1.2. Forskning

6.1.3. Folketrygden

6.1.4. Forsvaret

6.1.5. Politi og domstoler

6.1.6. Fengselsvesen

6.1.7. Flyktning- og asyl mottak

6.1.8. Sykehusene

6.1.9. Riksveiene

6.1.10. Arbeidsmarkedstilskudd

6.2. Kommuner

6.2.1. Barnehager

6.2.2. Grunnskoler

6.2.3. Biblotek

6.2.4. Sosialetjenester

6.2.5. Vann, kloakk og renovasjon

6.2.6. Arealplanlegging

6.2.7. Kommunaleveier

6.2.8. Omsorg for eldre og funksjonshemmende

6.2.9. Allmennhelsetjeneste

6.2.10. Enkelte kulturtiltak

6.3. Fylket

6.3.1. Videregående skoler

6.3.2. Fylketsveier

6.3.3. fylketsbiblotek, museet og andre kulturtiltak

6.3.4. Barnevernsinstiusjoner

6.3.5. Regional planlegging

6.3.6. Transport og kommunikasjon

6.3.7. Institusjoner innenfor rusmiddelomsorg

7. Folkesuverenitet

7.1. Idee om at folket har makten og kan påvirke politikk og styreform i samfunnet

7.1.1. Staten skal tjene folket

7.1.2. Nasjonalstat

7.1.2.1. Nasjonalstat er en statsdannelse hvor befolkningen helt eller i det vesentlige utgjør en nasjon, altså en språklig, kulturell og historisk enhet

7.1.3. Rettstat

7.1.3.1. Rettsstat er betegnelse på en stat som utøver sine oppgaver utelukkende på grunnlag av offentliggjorte generelle regler, det vil si lover

7.1.4. Demokrati

7.1.4.1. folkestyret

8. Stortinget (parlament)

8.1. Lager/endrer lovene

8.2. Politikere(representanter) som er folkevalgte

9. Statsformer

9.1. Republikk

9.1.1. Presidental

9.1.1.1. USA

9.1.2. Semi Presidental

9.1.2.1. Russland

9.1.2.2. Frankrike

9.1.3. Parlamentarisk

9.1.3.1. regjeringssjef (statsminister)

9.1.3.1.1. Tyskland og Norge

9.2. Monarki

9.2.1. Konsitusjonelt monarki

9.2.1.1. Norge

9.2.1.2. Kongen er symbolsk og uten makt, styret er parlamentarisk

9.2.2. Eneveldig monarki

9.2.2.1. Saudi Arabia

9.2.2.2. Kongen har all makten

10. Parlamentarisme

10.1. Parlamentarisme(stortinget) er en folkevalgt forsamling samt. politisk styreform som innebærer at det er parlamentet (stortinget) som avgjør hvilken regjering som skal lede den utøvende makt. Dersom regjeringen ikke har støtte i parlamentet kan parlamentet når som helst tvinge regjeringen til å gå av.

11. Folkeavstemning

11.1. Direktedemokrati der alle innbyggere, som har statsborgerskap, legger ved sin stemme ang en politisk sak. (Skjer veldig sjeldent)

11.1.1. Feks. Brexit, ja/nei til EU ol.

12. Vi har 3 nivåer av styresett

12.1. Nasjonalt

12.1.1. Erna Solberg (statsministeren)

12.2. Lokalt/kommunalt

12.2.1. Ordfører

12.2.1.1. Lokalttselvstyre

12.2.1.2. Folkevalgt representant

12.3. Fylke/regionalt

12.3.1. Fylkesordfører

12.3.1.1. Styrer fylket

12.3.1.2. Folkevalgt representant