Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
P2P Milestone by Mind Map: P2P Milestone

1. 1. Người vay gia nhập thành công

1.1. 25/2

1.2. 1. Người vay gia nhập thành công

1.2.1. 25/2

2. 2. Nhà đầu tư gia nhập thành công

2.1. 25/2

3. 3. Đề nghị vay

3.1. 25/2

4. 4. Lựa chọn sản phẩm vay/khẩu vị vay

4.1. 25/2

5. 5. Qualification

5.1. 25/2

6. 6. Matching

6.1. Đưa hồ sơ lên sàn vay

6.1.1. Nhà đầu tư xem/lựa chọn khoản vay

6.2. Vaynhanh: Cần chuẩn bị lưu đồ vận hành/Quản lý

6.3. 28/2

7. 7. Contact

7.1. Xác nhận thông tin/lãi/phí

7.1.1. Ký HĐ điện tử

7.2. Vaynhanh: Cần chuẩn bị lưu đồ vận hành/quản lý

7.2.1. 26/02

7.3. 5/3

8. 8. Giải ngân

8.1. Xác nhận giải ngân

8.1.1. Nhà đt chuyển tiền

8.1.1.1. NĐT và Vaynhanh xác nhận giải ngân

8.2. Vaynhanh: Hoàn thiện lưu đồ vận hành/Quản lý

8.2.1. 27/02

8.3. Vaynhanh: Ký hợp đồng với MOMO để kết nối luồng chi hộ

8.3.1. 6/3

9. 9. Quản lý nợ

9.1. Sổ ghi nhận và theo dõi nợ

9.1.1. Quản lý nhắc nợ

9.1.1.1. Thu hồi nợ

9.1.1.1.1. Quản lý nợ xấu

9.2. Vaynhanh: Hoàn thiện lưu đồ vận hành/Quản lý

9.2.1. 01/03

10. 10. Quyết toán khoản vay và thanh lý HĐ

10.1. Quyết toán và thanh lý

10.1.1. Rating

10.2. Vaynhanh: Cần chuẩn bị lưu đồ vận hành/Quản lý

10.2.1. 02/03