Đã nhận dạng Intent

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Đã nhận dạng Intent by Mind Map: Đã nhận dạng Intent

1. No

1.1. Do you get to know which major?

2. Major infor

2.1. Brief

2.1.1. Major name

2.1.1.1. Yes

2.1.1.1.1. False

2.1.1.1.2. True

2.1.1.2. No

2.1.1.2.1. Em cần thông tin về ngành nào?

2.1.1.2.2. Em muốn hỏi thông tin về ngành nào?

2.1.1.2.3. Ngành nào em đang quan tâm?

2.1.1.2.4. Thông tin về ngành nào em muốn biết?

2.1.1.2.5. Em cần thông tin thêm về ngành nào?

2.1.1.2.6. Tôi có thể cung cấp thêm thông tin cho em về ngành nào?

2.2. No.Credit_Major

2.3. Schedule_Major

2.4. Career_Opportunity_Major

2.5. Subject_Major

2.5.1. Subject major name

2.5.1.1. Yes

2.5.1.1.1. False

2.5.1.1.2. True

2.5.1.2. No

2.5.1.2.1. Em cần thông tin về mônnào?

2.5.1.2.2. Em muốn hỏi thông tin về mônnào?

2.5.1.2.3. Môn nào em đang quan tâm?

2.5.1.2.4. Thông tin về môn nào em muốn biết?

2.5.1.2.5. Em cần thông tin thêm về môn nào?

2.5.1.2.6. Tôi có thể cung cấp thêm thông tin cho em về môn nào?

3. Tuition fee

3.1. Major_Fee

3.2. Semester_Fee

3.2.1. Major name

3.2.1.1. Yes

3.2.1.1.1. True

3.2.1.2. No

3.2.1.2.1. Em cần thông tin về ngành nào?

3.2.1.2.2. Em muốn hỏi thông tin về ngành nào?

3.2.1.2.3. Ngành nào em đang quan tâm?

3.2.1.2.4. Thông tin về ngành nào em muốn biết?

3.2.1.2.5. Em cần thông tin thêm về ngành nào?

3.2.1.2.6. Tôi có thể cung cấp thêm thông tin cho em về ngành nào?

3.3. Credit_Fee

4. Enrollment

4.1. Enroll_Document

4.1.1. Doc Name

4.1.1.1. Yes

4.1.1.1.1. Answer from database

4.1.1.2. No

4.1.1.2.1. Em muốn hỏi về thủ tục giấy tờ gì hả em?

4.2. Deposit_fee

4.2.1. Major name

4.2.1.1. Yes

4.2.1.1.1. Answer from database

4.2.1.2. No

4.2.1.2.1. Ngành nào em nhỉ?

4.3. Enroll_Time

4.3.1. Answer from database

4.4. Enroll_Location

4.4.1. Answer from database

5. Admission

5.1. Interview Language

5.2. Interview_Plan

5.3. Admission_Score

5.4. High school report Admission Condition

5.5. Admission Method

5.6. Direct_offer_condition

5.7. Planned_Figures

5.8. Admission_Priority

5.8.1. Major name

5.8.1.1. Yes

5.8.1.1.1. False

5.8.1.1.2. True

5.8.1.2. No

5.8.1.2.1. Em cần thông tin về ngành nào?

5.8.1.2.2. Em muốn hỏi thông tin về ngành nào?

5.8.1.2.3. Ngành nào em đang quan tâm?

5.8.1.2.4. Thông tin về ngành nào em muốn biết?

5.8.1.2.5. Em cần thông tin thêm về ngành nào?

5.8.1.2.6. Tôi có thể cung cấp thêm thông tin cho em về ngành nào?

5.8.2. K-Year

5.8.2.1. Yes

5.8.2.1.1. False

5.8.2.1.2. True

5.8.2.2. No

5.8.2.2.1. Em muốn hỏi về năm nào?

5.8.2.2.2. Em muốn hỏi về ưu tiên xét tuyển năm nào?

5.8.2.2.3. Năm nào em đang quan tâm?

5.8.2.2.4. Tôi có thể cung cấp thông tin cho em về năm nào?

5.8.2.2.5. Em muốn biết ưu tiên xét tuyển vào năm nào nhỉ?

5.9. English_Condition

5.10. admission_time

5.11. Major_Code

5.12. Exam Score Admission Condition

6. Schoolarship

6.1. Scholar_Type

6.2. Scholar_Condition

6.3. Scholar_Value

6.3.1. SS Name

6.3.1.1. Yes

6.3.1.1.1. Answer from database

6.3.1.2. No

6.3.1.2.1. Em muốn hỏi về học bổng nào hả em?

6.4. Scholar_Figures

6.5. Scholar_Target

6.6. Scholar_CV

7. Dorm

7.1. Dorm_Type

7.1.1. Major name

7.1.1.1. Yes

7.1.1.1.1. Answer from database

7.1.1.2. No

7.1.1.2.1. Em học ngành nào nhỉ?

7.2. Dorm_Location

7.2.1. Answer from database

7.3. Dorm_Condition

7.3.1. Answer from database

7.4. Dorm_Contact_Person

7.4.1. Person Name

7.4.1.1. Yes

7.4.1.1.1. Answer from database

7.4.1.2. No

7.4.1.2.1. Ai em nhỉ?

7.5. Dorm_Fee

7.5.1. Answer from database

8. Pre-English

8.1. Eng_Exemption_Cond

8.1.1. Certificate: Did you get B2?

8.1.1.1. Yes

8.1.1.1.1. Answer from database

8.1.1.2. No

8.1.1.2.1. Em đã có dự định thi chứng chỉ tiếng Anh chưa?

8.2. Eng_Placement_Test

8.2.1. E date

8.2.1.1. Yes

8.2.1.1.1. Answer from database

8.2.1.2. No

8.2.1.2.1. Em thi ngày nào hả em?

8.3. Thi vượt cấp

8.3.1. Answer from database

8.4. Eng_time

8.4.1. Answer from database

9. Human in VNUIS

9.1. IS_Staff

9.1.1. Staff_Name

9.1.1.1. Yes

9.1.1.1.1. Answer from database

9.1.1.2. No

9.1.1.2.1. Em muốn có thông tin liên lạc của ai?

9.1.2. Dept_Name

9.2. IS_Lecturer

9.2.1. Lec_Name

9.2.1.1. Yes

9.2.1.1.1. Answer from database

9.2.1.2. No

9.2.1.2.1. Em muốn có thông tin liên lạc của ai?

9.2.2. Dept_Name

10. Scientific-research

10.1. SR_Projects

10.2. SR_Schedule

10.3. SR_students_no_in_group

10.3.1. SR Year

10.3.1.1. No

10.3.1.1.1. Em muốn hỏi thông tin NCKH năm nào hả em?

10.3.1.2. Yes

10.3.1.2.1. Answer from database

10.3.2. SR guide

10.3.2.1. Yes

10.3.2.2. No

10.3.2.2.1. Em muốn hỏi đến giảng viên hướng dẫn nào?

10.4. SR_condition

10.5. SR_encourage_policy

11. Subject

11.1. Sub_schedule

11.2. Sub_Lecturer

11.3. Sub_Credit

11.3.1. Subject_Name

11.3.1.1. Yes

11.3.1.1.1. Answer from database

11.3.1.2. No

11.3.1.2.1. Em muốn hỏi môn học nào em?

11.4. Sub_Prerequisite

11.5. Sub_Code

11.6. Sub_exam_time

12. Student club

12.1. Club_Type

12.2. Club_head_contact

12.3. Club_Casting

12.3.1. Club Name

12.3.1.1. No

12.3.1.1.1. Em muốn hỏi thông tin về club nào?

12.3.1.2. Yes

12.3.1.2.1. Answer from database

12.4. Club_activities

12.5. Club_Info

13. Academic partners

13.1. Partner_info

13.2. cross_border_program

13.2.1. School Name

13.2.1.1. Yes

13.2.1.1.1. Answer from database

13.2.1.2. No

13.2.1.2.1. Em muôn hỏi thông tin về trường nào?

13.3. Trans_condition

13.3.1. Major name

13.3.1.1. Yes

13.3.1.1.1. Answer from database

13.3.1.2. No

13.3.1.2.1. Em muốn hỏi thông tin chuyển tiếp của ngành nào?

14. Timetable

14.1. Class_Timetable

14.1.1. Class Name

14.1.1.1. Yes

14.1.1.1.1. Answer from database

14.1.1.2. No

14.1.1.2.1. Em hỏi TKB của lớp nào?

14.2. Sub_timetable

14.2.1. Subject Name

14.2.1.1. No

14.2.1.1.1. Em muốn hỏi TKB môn nào nhỉ?

14.2.1.2. Yes

14.2.2. Answer from database

14.2.3. Class Name

14.2.3.1. Yes

14.2.3.2. No

14.2.3.2.1. Em muốn hỏi TKB môn nào nhỉ?

15. Campus

15.1. Campus_Number

15.1.1. Yes

15.1.1.1. Answer from database

15.1.2. No

15.1.2.1. Hiện khoa đang có 3 cơ sở, em muốn hỏi cơ sở nào?

15.1.2.1.1. Yes

15.1.2.1.2. No