Website Green Academy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Website Green Academy by Mind Map: Website Green Academy

1. Trang chủ

1.1. Header

1.1.1. Logo Green Academy

1.1.2. Hamburger Menu

1.1.2.1. Trang chủ

1.1.2.2. Giới thiệu

1.1.2.3. Khóa học

1.1.2.4. Hỗ trợ

1.1.2.5. Đăng ký

1.2. Body

1.2.1. Banner dạng Slider

1.2.1.1. Hình ảnh đại diện Green Academy

1.2.1.1.1. Màu chủ đạo là màu xanh dương

1.2.1.1.2. Tên Green Academy

1.2.1.1.3. Câu Slogan

1.2.1.2. Hình ảnh chủ đề về IT

1.2.1.3. Hình ảnh chủ đề về Design

1.2.1.4. Hình ảnh chủ đề về Tiếng Hàn

1.2.2. Giới thiệu

1.2.2.1. Đào tạo IT

1.2.2.1.1. Nội dung text

1.2.2.1.2. Hình ảnh về IT

1.2.2.2. Đào tạo Design

1.2.2.2.1. Nội dung text

1.2.2.2.2. Hình ảnh về Design

1.2.2.3. Đào tạo tiếng Hàn

1.2.2.3.1. Nội dung text

1.2.2.3.2. Hình ảnh về tiếng Hàn

1.2.3. Mục tiêu và sứ mệnh

1.2.4. Chương trình đào tạo

1.2.5. Nhận xét từ học viên

1.3. Footer

1.3.1. Hotline

1.3.2. Địa chỉ

1.3.3. Email

1.3.4. Người liên hệ

1.3.5. Sharing

2. Giới thiệu

3. Khóa học

4. Hỗ trợ

5. Đăng ký

6. Cơ hội nghề nghiệp