นวัตกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นวัตกรรม by Mind Map: นวัตกรรม

1. Google

1.1. Form

1.1.1. ใช้สร้างแบบสอบถาม

1.2. Docs

1.2.1. ใช้าำหรับสร้างงานเอกสาร

1.2.2. สามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนเพื่อทำงานได้

1.3. Calender

1.3.1. เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับดูวันที่

1.3.2. โน๊ตไว้ได้ เตือนความจำ

1.4. Sites

1.4.1. ใช้สร้างเว็บไซต์

1.4.2. มีลูกเล่นเยอะ

1.4.3. แต่การเข้าถึงยากนิดหน่อย หากไม่ได้รับการแชร์ หรือคิวอาร์โค้ด

1.5. Classroom

1.5.1. ใช้สำหรับคนที่ต้องการสื่อสารงานกันภายในกลุ่ม

1.5.2. สั่งงาน

1.5.3. Postบทเรียน

2. ทฤษฎีหมวก6ใบ

2.1. หมวกใบที่1

2.1.1. สีขาว

2.1.2. เป็นกลางตัวเลข

2.1.3. เน้นข้อเท็จจริง

2.2. หมวกใบที่2

2.2.1. สีดำ

2.2.2. คิดลบ

2.2.3. ปฏิเสธ

2.2.4. ป้องกันไอเดียใหม่

2.3. หมวกใบที่3

2.3.1. สีแดง

2.3.2. อารมณ์

2.3.3. โกรธ ชอบ แสดงชัด

2.4. หมวกใบที่4

2.4.1. สีเหลือง

2.4.2. คิดบวก

2.4.3. คิดบูรณาการ

2.5. หมวกใบที่5

2.5.1. สีเขียว

2.5.2. คิดสร้างสรรค์

2.5.3. มุมมองใหม่

2.6. หมวกใบที่6

2.6.1. สีฟ้า

2.6.2. เหนือทุกสิ่ง

2.6.3. ควบคุมเกมส์

3. การผลิตสื่อโดยใช้โปรแกรม

3.1. ออกแบบให้น่าสนใจ

3.2. ใช้สีที่มองเห็นชัดเจน

3.3. ควรมีภาพที่สัมพันธ์กับเนื้อหา

4. บทบาทความสำคัญของระบบสารสนเทศทางการศึกษา

4.1. ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1.1. เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจระดับชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลก

4.1.2. ทำให้สังคมเปลี่ยนจากระบบอุตสาหกรรมเป็นสังคมสารสนเทศ

4.1.3. เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการวางแผนการดำเนินงานในระยะยาว

4.2. บทบาทในเชิงเศรษฐกิจ

4.2.1. ช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจ

4.2.2. ช่วยสนับสนุนการจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น

4.3. IT=Information Technology

4.3.1. ความรู้ในการประมวลผล จัดเก็บรวบรวมข้อมูล และนำเสนอ

4.3.2. เรียกย่อว่า IT

4.4. พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.4.1. การรวมตัวกันของเทคโนโลยีการสื่อสาร

4.4.2. ต้นทุนถูกลง

4.5. บทบาทของสารสนเทศ

4.5.1. วางแผน

4.5.2. ตัดสินใจ

4.5.3. การดำเนินงาน

5. สื่อการสอน

5.1. สื่อคือสิ่งใดก็ตามที่บรรจุข้อมูลสารสนเทศ

5.1.1. จากผู้ส่งไปยังผู้รับ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

5.2. ใช้เป็นเครื่องมือ ที่ทำให้การสอนจากผู้สอนไปยังผู้เรียน

5.3. คุณสมบัติ

5.3.1. สามารถยึดความรู้และประสบการณ์ไว้ได้

5.3.2. สามารถแพร่กระจายได้/สำเนาแจกจ่ายได้

5.4. โสตทัศนูปกรณ์

5.4.1. สื่อไม่ใช้เครื่องฉาย

5.4.2. สื่อใช้เครื่องฉาย

5.4.3. สื่อเสียง

6. ปัญหาและอุปสรรคในการใช้นวัตกรรม

6.1. การปฏิเสธ

6.1.1. เคยชินกับอะไรเดิมๆ

6.1.2. ความไม่แน่ใจในประสิทธิภาพ

6.1.3. ความรู้ของบุคคลต่อนวัตกรรม

6.2. ปัญหาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

6.2.1. บุคลากร

6.2.2. ปัญหาวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ

6.3. ปัญหาเกี่ยวกับHardward

6.4. ปัญหาเกี่ยวกับSoftware

6.5. มารยาทและจริยธรรมทางวิชาการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.5.1. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายผู้อื่น

6.5.2. ไม่แทรกแทรงและรบกวนงานผู้อื่น

6.5.3. ไม่เปิดแฟ้มข้อมูลผู้อื่น

6.6. ปัญหาสังคมที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.6.1. เด็กติดเกม

6.6.2. ละเมิดลิขสิทธิ

6.6.3. การละเมิดส่วนบุคคล