ความรู้ที่ได้จากวิชานวัตกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้ที่ได้จากวิชานวัตกรรม by Mind Map: ความรู้ที่ได้จากวิชานวัตกรรม

1. Google App for Education

1.1. Gmail

1.2. Google Calendar

1.3. Google Drive

1.4. Google Docs

1.5. Google Forms

1.6. Google Sites

2. บทบาทความสำคัญ ของระบบสารสนเทศทางการศึกษา

2.1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT )

2.2. ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2.1. สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็น สังคมสารสนเทศ

2.2.2. ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจาก ระบบแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลก

2.2.3. เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้องค์กรมีลักษณะผูกพัน

2.3. บทบาทของสารสนเทศ

2.3.1. ลดความเสี่ยงในการตัดสินใจ

2.3.2. สนับสนุนการจัดการ

2.3.3. ใช้ทดแทนทรัพยากร (Resources) ทางกายภาพ

2.3.4. ใช้ในการกำกับติดตาม

2.3.5. เป็นองค์ประกอบสำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ

2.3.6. เป็นสินค้าและบริการ ที่สามารถ ซื้อขายได้

2.3.7. เป็นทรัพยากรที่ต้องลงทุนจึงจะได้ ผลผลิตและบริการ

3. การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา

3.1. ปัญหาและอุปสรรคในการใช้นวัตกรรม

3.1.1. การปฏิเสธนวัตกรรม

3.1.1.1. ความเคยชินกับวิธีการเดิม

3.1.1.2. ความไม่แน่ใจในประสิทธิภาพของนวัตกรรม

3.1.1.3. ความรู้ของบุคคลต่อนวัตกรรม

3.1.1.4. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ

3.1.2. ปัญหาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

3.1.2.1. ปัญหาด้านบุคลากร

3.1.2.2. ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณเกี่ยวกับนวัตกรรม

3.1.2.3. ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่การใช้นวัตกรรม

3.1.2.4. ปัญหาด้านสภาพการเรียนการสอน

3.1.2.5. ปัญหาด้านการวัดผลและประเมินผล

3.1.2.6. ปัญหาที่เกี่ยวกับตัวบุคคล

3.1.3. ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม

3.1.3.1. ระดับบุคคล

3.1.3.1.1. ผู้เรียนขาดความตั้งใจในการเรียนรู้

3.1.3.1.2. เป็นช่องทางในการเกิดอาชญากรรม

3.1.3.1.3. ทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย

3.1.3.2. ระดับห้องเรียน / สถานศึกษา

3.1.3.2.1. อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน

3.1.3.2.2. ขาดครูผู้สอนที่มีความรู้ด้านทักษะ

3.1.3.2.3. มีผลกระทบต่อการศึกษา ผู้เรียนติดเกมมากขึ้น

3.1.4. มารยาทและจริยธรรม

3.1.4.1. ตไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำอันตรายผู้อื่น

3.1.4.2. ไม่แทรกแซงหรือรบกวนการทำงานของผู้อื่น

3.1.4.3. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร

3.1.4.4. ไม่คัดลอกซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์

3.1.4.5. ไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาเป็นของตน

3.1.4.6. ใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพต่อกฎระเบียบ กติกา และมีมารยา

3.2. การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม

3.2.1. กระบวนการคิดเทคนิคหมวก 6 ใบ

3.2.1.1. หมวกสีขาว

3.2.1.1.1. ความเป็นกลาง จึงเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง

3.2.1.2. หมวกสีแดง

3.2.1.2.1. อารมณ์และความรู้สึก

3.2.1.3. หมวกสีดำ

3.2.1.3.1. ความโศกเศร้า และ การปฏิเสธ

3.2.1.4. หมวกสีเหลือง

3.2.1.4.1. การคิดถึงจุดเด่น โอกาส

3.2.1.5. หมวกสีเขียว

3.2.1.5.1. จะแสดง ความคิดใหม่ๆ

3.2.1.6. หมวกสีน้ำเงิน

3.2.1.6.1. การจัดระเบียบการคิด

4. การผลิตสื่อโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint

4.1. ออกแบบให้น่าสนใจ

4.1.1. แต่ละสไลด์ไม่ควรมีเนื้อหาเกิน 6 บรรทัด

4.2. อักษรข้อความไม่แน่นหรือไม่มากจนเกินไป

4.2.1. ควรเลือกใช้แบบอักษร (Font) ที่เหมาะสม สำหรับการสร้างสื่อนำเสนอ

4.2.2. โดยปกติควรมีขนาดตั้งแต่36 ถึง 60 Point

4.3. ใช้สีที่มองเห็นได้ชัดเจน

4.3.1. สีโทนร้อนใช้ในกรณีต้องการเน้น

4.3.2. สีโทนเย็นนิยมใช้สำหรับสื่อทั่วไป

4.4. ควรมีภาพประกอบที่สัมพันธ์กับเนื้อหา

4.5. จัดองค์ประกอบในแต่ละหน้าอย่างเหมาะสม

5. สื่อการสอน

5.1. คุณสมบัติสำคัญ

5.1.1. ยึดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ไว้ได้

5.1.2. ดัดแปลงเอาชนะข้อจำกัดต่าง ๆ

5.1.3. แพร่กระจาย/สำเนาแจกจ่ายได้

5.2. ประเภทของสื่อ

5.2.1. เอดการ์เดล

5.2.1.1. สื่อประเภทวัสดุ(Software)

5.2.1.2. สื่อประเภทอุปกรณ์(Hardware)

5.2.1.3. สื่อประเภทเทคนิคและวิธีการ (Techniques and Methods)

5.2.2. โรเบิร์ต อี. เดอ คีฟเฟอร

5.2.2.1. สื่อไม่ใช้เครื่องฉาย

5.2.2.2. สื่อใช้เครื่องฉาย

5.2.2.3. สื่อเสียง

5.2.3. โดนัลด์ พี. อีล

5.2.3.1. คน

5.2.3.2. วัสดุ

5.2.3.3. อาคารสถานที่

5.2.3.4. เครื่องมือและอุปกรณ์

5.2.3.5. กิจกรรม