Cơ sở hình thành tư tưởng HCM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cơ sở hình thành tư tưởng HCM by Mind Map: Cơ sở hình thành tư tưởng HCM

1. Cơ sở khách quan

1.1. Bối Cảnh lịch sử

1.1.1. Bối cảnh thời đại

1.1.1.1. CNTB===> CN đế quốc các nước đi xâm lược thuộc địa. 2 mâu thuẫn: Tư bàn và vô sản và mâu thuẫn nước thuộc địa và đế quốc

1.1.1.2. Cách mạng tháng 10 Nga 1917==> "Thức tỉnh các nước châu Á" 1922 Liên Bang xô Viết thành lập .

1.1.1.3. 1919 Quốc tế cộng sản ra đời, Tổ chức lãnh đạo c/m vô sản thế giới. Có ảnh hưởng đến Việt Nam.

1.1.2. Bối cảnh VN cuối thế kỉ XIX Đầu thế kỉ XX

1.1.2.1. Pháp xâm lược: nhà Nguyễn kí các hiệp định thừa nhận sự bảo hộ ---> Mâu thuẫn cơ bản cả dân tộc với Pháp

1.1.2.2. Trong 20 năm đầu nhiều phong trào nông dân

1.1.2.3. Cuối thế kỉ XIX Phong trào cần vương

1.1.2.4. Đầu XX: các phong trào cải cách đi Nhật, đi Trung Quốc Phan Bội Châu Bạo động, Phan Châu Trinh cải lương. 1930 Cách mạng tư sản Nguyễn Thái Học===> Đều thất bại nên cần tìm con đường mới

1.2. Những Tiền đề tư tưởng lý luận

1.2.1. Giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

1.2.1.1. Chủ nghĩa yêu nước ý chí kiên cường bất khuât, bắt nguồn từ trí tuệ sáng tạo lòng dũng cảm là chuẩn mực đạo đức cơ cản, là cơ sở để HCM ra đi tìm đường cứu nước.

1.2.1.2. Ý thức tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết

1.2.1.3. Tinh thần lạc quan yêu đời, niềm tin vào chính nghĩa ===> Động lực mạnh mẽ

1.2.2. Tinh hoa văn hoá nhân loại

1.2.2.1. Phương Đông

1.2.2.1.1. Nho giáo: triết lý nhân sinh, triết lý hoạt đông, coi trọng lễ giáo, phê phán phân biệt giai cấp, coi trọng thi cử trọng nam kinh nữ,...

1.2.2.1.2. Phật giáo: Lòng từ bi, yêu lao động, nhân hậu, lòng bác ác

1.2.2.1.3. Khi trở thành macxit thì nghiên cứu tư tưởng "tam dân" của Tôn trung sơn

1.2.2.2. Phương Tây

1.2.2.2.1. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền văn hoá Pháp

1.2.2.2.2. Chịu ảnh hưởng của các nhà khai sáng pháp, tư tưởng tự do bình đẳng,

1.2.2.2.3. Chịu ảnh hưởng tư tưởng nhân quyền, dân quyền của đại cách mạng tư sản Pháp, Chịu ảnh hưởng về tuyên ngôn độc lập my

1.2.2.2.4. Kl HCM chọn lọc biện chứng cái nào chưa phù hợp thì biến thành phù hợp cái tích cực thì phát huy, cái xấu thì loại bỏ

1.2.3. Chủ nghĩa Mac-Lê Nin Là cái quan trọng nhất

1.2.3.1. Là thế giới quan, là phương pháp Luận, là cơ sở nguồn gốc lí luận trực tiếp, quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng HCM.

1.2.3.2. Hồ Chí Minh tiếp thu chọn lọc không máy móc dập khuôn giáo điều. Vận dụng vào thực tiễn cách mạng việt Nam

1.2.3.3. Vai trò chủ nghĩa Mac-Lê Nin

1.2.3.3.1. Quyết định bản chất thế giới quan và khoa học của tự tưởng HCM

1.2.3.3.2. Quyết định phương pháp biện chứng HCM

1.2.3.3.3. Tư tưởng HCM = Chủ nghĩa Mac-Lenin VN là tư tưởng VN thời hiện đại

2. Cơ sở Chủ Quan

2.1. Phẩm chát đạo đức và năng lực hoạt động thực thiễn

2.1.1. Tư duy tự chủ độc lập óc phê bình biết kế thừa cải biến loại bỏ

2.1.2. Bản lĩnh kiên định đức tính khiêm tốn ham học hỏi nhạy bén với cài mới

2.1.3. Tinh thần khổ công học tập chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức

2.1.4. Tâm hồn yêu nước, chiến sĩ cộng sản nhiệt thành yêu nước thương dân

2.2. Tư duy và trí tuệ HCM