หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1. ความหมาย/ประโยชน์ ของคอมพิวเตอร์

1.1. ประโยชน์

1.1.1. 1

1.1.2. 2

1.1.3. 3

1.1.4. 4

1.2. ความหมาย

2. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

2.1. ซอฟต์แวร์

2.2. ฮาร์ดแวร์

3. คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

4. ชนิดของคอมพิวเตอร์

5. โครงสร้างของคอมพิวเตอร์