SĐT Khách Hàng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SĐT Khách Hàng by Mind Map: SĐT Khách Hàng

1. Số Điện Thoại

1.1. CTV gọi lần 1

1.1.1. Đúng FaceBook - Tiềm Năng

1.1.1.1. Sale Chăm Sóc

1.1.2. Đúng FaceBook - Ấn Nhầm

1.1.2.1. Bỏ Qua

1.1.3. Đúng Facebook - Bận

1.1.3.1. CTV gọi lại 3 lần

1.1.3.1.1. Đúng FaceBook - Tiềm Năng

1.1.3.1.2. Không nghe máy - Bận

1.1.4. Không nghe máy

1.1.4.1. Khách có số mới

1.1.4.1.1. CTV gọi lại số mới 3 lần

1.1.4.2. Khách không có số mới

1.1.4.2.1. CTV gọi lại số ban đầu 2 lần

1.1.5. Thuê bao / Sai Facebook

1.1.5.1. Khách có số mới

1.1.5.1.1. CTV gọi lại số mới 3 lần

1.1.5.2. Khách không có số mới

1.1.5.2.1. Gửi Thông Tin qua Facebook

2. Không có Số Điện Thoại

2.1. Khách có số mới

2.1.1. CTV gọi lại số mới 3 lần

2.1.1.1. Đúng FaceBook - Tiềm Năng

2.1.1.1.1. Sale Chăm Sóc

2.1.1.2. Không nghe máy - Bận

2.1.1.2.1. Gửi Thông Tin qua Facebook

2.2. Khách không có số mới

2.2.1. Gửi Thông Tin qua Facebook

3. Lấy SDT từ comment

4. Lấy SDT từ Inbox