Beroom Roadmap

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Beroom Roadmap by Mind Map: Beroom Roadmap

1. Tích hợp search engine Elastic

2. Tích hợp payment

3. Module đăng tin dịch vụ (sau khi có visitor)

3.1. Thanh toán online

3.2. Các gói dịch vụ online

4. Các cơ chế điều hướng, phân chia người dùng (chủ nhà, môi giới)

5. Tìm hiểu, tích hợp log behaviors