Digital Signage

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Digital Signage by Mind Map: Digital Signage

1. Quản lý nội dung

1.1. Danh sách nội dung

1.2. Tạo nội dung

1.2.1. Thông tin nội dung

1.2.2. Các công cụ cơ bản

1.2.2.1. Chữ

1.2.2.2. Video

1.2.2.3. Ảnh

1.2.2.4. Excel

1.2.3. Slide: Có thể kết hợp các công cụ cơ bản với nhau

2. Quản lý người dùng

2.1. Cấp quản trị

2.1.1. Duyệt nội dung

2.1.2. Quản lý chiến dịch

2.2. Cấp người dùng

2.2.1. Tạo nội dung

2.2.2. Chỉnh sửa nội dung

3. Quản lý chiến dịch

3.1. Danh sách chiến dịch

3.2. Tạo chiến dịch

3.2.1. Thông tin chiến dịch

3.2.2. Chọn thời gian chạy (chu kỳ)

3.2.3. Chọn nội dung

3.2.4. Chọn thiết bị

4. Quản lý thiết bị

4.1. Danh sách thiết bị

4.2. Danh sách địa điểm

4.3. Thêm thiết bị