Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh by Mind Map: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Cơ sở khách quan

1.1. Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng HCM

1.1.1. Bối cảnh lịch sử VN cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

1.1.1.1. Việt Nam lúc bấy giờ đang là một quốc gia phong kiến độc lập kém phát triển đang có mâu thuẫn giữa địa chủ phong kiến với nông dân

1.1.1.2. 1858: Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, sự xâm lược của TD Pháp đã gây ra nhiều hậu quả cho XHVN trong khi đó triều đình nhà Nguyễn từng bước khuất phục đầu hàng TD Pháp

1.1.1.3. 1884 : Ký hòa ước Pa tơ nốt, Việt Nam là thuộc địa của TD Pháp, mâu thuẫn giữa Việt Nam và TD Pháp => Các phong trào đấu tranh nổ ra, dâng cao, lan rộng trong cả nước

1.1.1.4. Cho đến cuối TK XIX, các cuộc khởi nghĩa vũ trang dưới khẩu hiệu cần vương do các sĩ phu lãnh đạo đều thất bại. Hệ tư tưởng phong kiến tỏ ra lỗi thời

1.1.1.5. Công cuộc khai thác thuộc địa của Pháp từ năm 1895 đã làm cho xã hội VN có nhiều biến đổi(xã hội phong kiến chuyển sang thực dân nửa phong kiến, xuất hiện nhiều giai cấp xã hội mới: công nhân, tư sản, tiểu tư sản,...). Công cuộc khai thác thuộc địa là sự bóc lột về kinh tế, áp bức về chính trị và nô dịch về văn hóa. Đây là tiền đề cho cuộc đấu tranh đầu thế kỉ XX

1.1.1.5.1. Các phong trào tiêu biểu : Đông Du, Duy Tân, cách mạng tư sản của VN quốc dân đảng do Nguyễn Thái Học đứng đầu

1.1.1.5.2. Tất cả các phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX đâu thế kỉ XX đều thất bại. Bởi vậy đặt ra 1 yêu cầu cấp thiết về việc tìm ra con đường cứu nước mới

1.1.2. Bối cảnh thời đại

1.1.2.1. Ở thế giới cũng đang có những chuyển biến to lớn:

1.1.2.1.1. 1914-1918: Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, cả nước thắng và thua trận đều bị tổn thất nên chúng gia tăng bóc lột các nước thuộc địa gây nên mâu thuẫn gay gắt giữa các nước đế quốc và thuộc địa

1.1.2.1.2. 1917: Cách Mạng tháng 10 Nga thắng lợi mở ra một trang mới trong lịch sử văn minh nhân loại

1.1.2.1.3. 3/1919: Quốc tế cộng sản thứ III ra đời đề cập tới vấn đề thuộc địa, bênh vực các dân tộc thuộc địa, ủng hộ các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc,giúp đỡ đào tạo Cách mạng, vạch ra con đường giải phóng các dân tộc thuộc địa

1.1.2.1.4. 7/1920: HCM tiếp xúc với luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Từ đó hình thành cho người con đường cứu nước mới đó là con đường cách mạng vô sản

1.1.2.1.5. là dòng chảy chính, là yếu tố cốt lõi,là sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử dân tộc Việt Nam

1.2. Những tiền đề tư tưởng lý luận

1.2.1. Giá trị truyền thống tốt đẹp của nhân loại

1.2.1.1. Chủ nghĩa yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất để giữ nước và dựng nước của dân tộc Việt Nam

1.2.1.1.1. Là động lực thôi thúc HCM ra đi tìm đường cứu nước

1.2.1.2. Tinh thần đoàn kết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái

1.2.1.3. Truyền thống lạc quan yêu đời, tin vào sức mạnh của bản thân, sự tất thắng của chân lý

1.2.1.4. Truyền thống cần cù thông minh, sáng tạo

1.2.2. Tinh hoa văn hóa nhân loại

1.2.2.1. Phương Đông

1.2.2.1.1. Nho giáo

1.2.2.1.2. Phật giáo

1.2.2.1.3. Tiếp thu chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn: Dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc

1.2.2.1.4. Tinh túy trong các học thuyết triết học của các nhà tư tưởng lớn Phương Đông: Lão Tử, Mặc Tử, Quản Tử

1.2.2.2. Phương Tây

1.2.2.2.1. Chịu ảnh hưởng sâu rộng của văn hóa dân chủ và cách mạng phương Tây

1.2.2.2.2. Tiếp thu tư tưởng của các nhà khai sáng Pháp

1.2.2.2.3. Tiếp thu các giá trị về quyền sống ,quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của tuyên ngôn độc lập Mĩ năm 1776, các giá trị của tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của các mạng pháp năm 1791

1.2.3. Chủ nghĩa Mác-Lênin

1.2.3.1. Là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của tư tưởng Hồ Chí Minh

1.2.3.1.1. Thế giới quan và phương pháp luận đã giúp HCM tổng kết kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn đã thu nhận được trong quá trình cứu nước để tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc,giải phóng giai cấp, giải phóng con người

1.2.3.1.2. HCM đã tiếp thu và vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Leenin vào từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của Việt Nam.Thực tiễn 10 năm đi tìm đường cứu nước cho dân tộc chỉ sau khi đọc được Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương của Leenin về vấn đề dân tộc thuộc địa HCM mới tìm thấy được con đường giải phóng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam

1.2.3.1.3. Thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác leenin đi vào tư tưởng HCM là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

1.2.3.1.4. Nói về vai trò của chủ nghĩa Mác-Lenin, HCM viết: "Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất,cách mạng nhất là chủ nghĩa Mác-Lenin"

1.2.3.2. là nguồn gốc lý luận quyết định bản chất của tư tưởng Hồ Chí Minh, đem lại cho HCM phương pháp đúng đắn để tiếp cận văn hóa dân tộc và tinh hoa trí tuệ nhân loại từ đó tìm ra quy luật vận đọng và phát triển của xã hội VN là độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội

2. Nhân tố chủ quan