การคิดแบบหมวก 6 ใบ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การคิดแบบหมวก 6 ใบ by Mind Map: การคิดแบบหมวก 6 ใบ

1. หมวกสีขาว

1.1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

1.1.1. Supplier

1.1.1.1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเตรียมที่ฝึกงานให้นักศึกษา

1.1.2. Part Time

1.1.2.1. หางาน Part Time ให้นักศึกษา

1.1.3. กิจกรรมในสถาบัน

1.1.3.1. Dance for PIM

1.1.3.1.1. อบรมสำหรับเตรียมพร้อมกับการเป็นครู

1.1.3.2. จำนวนบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับบริษัทภายนอกได้มีจำนวนน้อยเกินไป ทำให้งานที่ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษไปกองรวมกันที่บุคคลากรกลุ่มเดียว

1.1.3.2.1. ทักษะการทำงานเป็นทีม

1.1.3.3. PIM LDP (เน้น)

1.1.3.3.1. พัฒนา

1.2. ปัญหา

1.2.1. PIM LDP

1.2.1.1. กิจกรรมน้อยเกินไป

1.2.1.2. วิธีแก้ : หากิจกรมมเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ Present ก่อนฝึกงานจบ

1.2.2. Supplier

1.2.2.1. วิธีแก้ : คิดค้นนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนคำศัพท์และบทสนทนาภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการทำงานเพื่อติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก

2. หมวกสีแดง

2.1. สิ่งที่ชอบ

2.1.1. การแบ่งงานในการทำงานมีความชัดเจน

2.2. สิ่งที่ไม่ชอบ

2.2.1. บางครั้งพี่ๆในสำนักงานมอบหมายงานไม่ชัดเจน อาจจะเพราะงานของตัวพี่เองนั้นเยอะ จนอาจทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจงานผิดพลาดในบางครั้งได้

3. หมวกสีดำ

3.1. ข้อเสีย

3.1.1. จากปัญหาของฝ่าย supplier ในข้างต้นที่กล่าวมา ถึงแม้ว่าในสำนักงานจะมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน แต่เมื่อมีงานที่ต้องติดต่อกับบริษัทต่างชาติ งานกลับไปกองรวมกันที่พี่บุคคลากรที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ซึ่งเป็นกลุ่มส่วนน้อย

3.2. การแก้ปัญหา

3.2.1. คิดค้นนวัตกรรมสื่อการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาจำนวนบุคคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

4. หมวกสีเหลือง

4.1. จากปัญหาที่พบจะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างชาติภายนอก ดังนั้นหากพี่ๆในสำนักงานได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจนสื่อสารในที่ทำงานได้ จะทำให้แบ่งเบาภาระงานของกลุ่มพี่บุคคลากรกลุ่มเดียวที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

5. หมวกสีเขียว

5.1. จากข้อเสียที่กล่าวไป ข้าพเจ้าจึงวางแผนที่จะสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพี่ๆบุคคลากรที่ทำงาน เพื่อเพิ่มจำนวนบุคคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

5.1.1. องค์ประกอบสื่อ

5.1.1.1. คำศัพท์

5.1.1.2. บทสนทนาที่จำเป็นในการทำงาน

5.1.1.3. แบบทดสอบ

6. หมวกสีน้ำเงิน

6.1. สิ่งที่คิดจะพัฒนา

6.1.1. ความสามารถภาษาอังกฤษของพี่ๆบุคคลากรในสำนักงาน

6.2. เครื่องมือนวัตกรรม

6.2.1. เนื้อหา

6.2.1.1. PPT

6.2.1.2. วีดีโอ

6.2.2. แบบฝึกหัด

6.2.2.1. Google form