Dự báo Rev

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dự báo Rev by Mind Map: Dự báo Rev

1. Dự báo theo Rev/ppl

1.1. Cải thiện chất lượng công việc thông qua số hoá quy trình áp dụng

1.2. Sử dụng tài nguyên sẵn có để tiết kiệm( tăng tỉ lệ tool, code có sẵn- viết bằng máy, giảm tỷ lệ người tham gia). Trên thực tế: 60% máy, tools và 40% người.

1.3. Kiểm soát chất lượng nhân lực thông qua hệ thống App, áp dụng AI vào phân tích hiệu quả làm việc

1.4. Hỗ trợ quá trình làm việc tăng hiệu suất bằng các sản phẩm công nghệ

2. Theo số lượng nhân sự

2.1. Mục tiêu 2020 có 30.000 nhân sự

2.2. 16000 2018, 6 tháng đầu năm 2019 tăng khoảng 1000, đến mùa ra trường sẽ tăng mạnh hơn dự kiến cuối 2018 là khoảng 20000 trong đó 16900 kỹ sư phần mềm

2.3. 30-40% nhân sự 1 năm tới từ FPT University, khoảng 1500 người

2.4. Số hs,sinh viên FPT 2018 tăng 54,8%, hơn 36000

2.5. Số sv 2018 10.000 , ra trường trung 3000/ năm

3. FIS tăng trưởng ngang

3.1. Chính phủ giảm chi tiêu cho dịch vụ cds

3.2. Các doanh nghiệp trong nước vẫn sử dụng dịch vụ bảo trì

3.3. Tổng giá trị các hợp đồng ký được trong năm 2018 đạt 4.088 tỷ đồng. Tuy nhiên, so sánh với giá trị hợp đồng ký trong năm 2017 thì giảm 26,3% do việc ký kết hợp đồng triển khai cho các ngân hàng và cơ quan chính phủ không thực hiện được theo đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, trong năm 2017, FPT tiếp tục ký kết các hợp đồng phần mềm và dịch vụ bảo trì ATM cho giai đoạn 3 năm tiếp theo, trong khi năm 2018 không có các hợp đồng tương tự

4. Doanh thu từ khách hàng mới và khách hàng cũ

4.1. 94% từ KH cũ 2018, 91% từ KH cũ 2017