Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
AS & AD by Mind Map: AS & AD

1. AD

1.1. AD=C+I+G+NX

1.2. đường AD

1.2.1. đường AD đi xuống

1.2.1.1. hiệu ứng của cải (P-C)-Pigou

1.2.1.2. hiệu ứng lãi suất (P-I)-Keynes

1.2.1.3. hiệu ứng tỉ giá (P-NX)-Mundell-Fleming

1.2.2. tổng cầu di chuyển

1.2.3. tổng cầu dịch chuyển

1.2.3.1. C

1.2.3.1.1. thuế

1.2.3.1.2. thu nhập

1.2.3.2. I

1.2.3.2.1. chi phí vốn

1.2.3.2.2. kì vọng tương lai

1.2.3.3. G

1.2.3.3.1. kế hoạch chi tiêu của G

1.2.3.4. NX

1.2.3.4.1. thu nhập của dân trong,ngoài nước

1.2.3.4.2. tỉ giá hối đoái

1.2.3.4.3. chính sách thương mại

2. AS

2.1. SRAS

2.1.1. Y=Y*+a(P-Pe)

2.1.2. dốc lên

2.1.2.1. nhận thức sai lầm của công nhân

2.1.2.2. tiền lương cứng nhắc

2.1.2.3. giá cả cứng nhắc

2.1.3. Dịch chuyển

2.1.3.1. 4 nguồn lực

2.1.3.2. Mức giá đầu vào

2.1.3.3. Pe

2.2. LRAS

2.2.1. Y*

2.2.1.1. nguồn lực

2.2.1.1.1. lao động

2.2.1.1.2. tư bản

2.2.1.1.3. KHCN

2.2.1.1.4. tài nguyên thiên nhiên

3. SHOCK!

3.1. sốc cầu

3.1.1. CP can thiệp

3.1.2. New Topic

3.1.3. KT tự điều chỉnh

3.2. sốc cung

3.2.1. KT tự điều chỉnh

3.2.2. CP can thiệp