CÁC CẤP CỦA TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CÁC CẤP CỦA TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG by Mind Map: CÁC CẤP CỦA TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG

1. Đặc điểm chung

1.1. nguyên tắc thứ bậc

1.1.1. Tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên.

1.2. mở và tự điều chỉnh

1.2.1. Sinh vật ở mọi cấp tổ chức đều không ngừng trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường

1.3. liên tục tiến hóa

1.3.1. Sinh vật có cơ chế phát sinh biến dị di truyền và được chọn lọc tự nhiên, giữ lại các dạng sống thích nghi với môi trường khác nhau nên đã tạo ra nền một thế giới sống vô cùng đa dạng và phong phsu

2. Các cấp tổ chức của thế giới sống

2.1. Nguyên tử -> Phân tử -> Bào quan -> Tế bào -> Mô -> Cơ Quan - > Hệ cơ quan - > cơ thể -> Quần thể -> Quần xã -> Hệ sinh thái -> Sinh quyển

2.2. Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ 1 hay nhiều tế bào và các tế bao chỉ sinh ra bằng cách phân chia tế bào