Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CACBOHIDRAT VÀ LIPIT by Mind Map: CACBOHIDRAT VÀ LIPIT

1. Cacbohidrat ( đường )

1.1. Cấu trúc hóa học

1.1.1. Là hợp chất hữu cơ được cấu tạo từ C,H,O theo công thức cấu tạo : tỷ lệ C:H =2:1

1.1.2. Cacbohidrat

1.1.2.1. Đường đơn : vd : gluco

1.1.2.1.1. glucozo fructozo galactozo

1.1.2.2. Đường đôi : vd : saccarozo

1.1.2.2.1. lactozo mantozo

1.1.2.3. Đường đa

1.1.2.3.1. tinh bột glycogen xenlulozo kitin

1.2. Chức năng

1.2.1. Là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào và cơ thể

1.2.2. Cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể

2. Lipit

2.1. Đặc điểm chung

2.1.1. Được cấu tạo từ các nguyên tố C,H,O

2.1.2. Không tan trong nước , chỉ tan trong dung môi hữu cơ ( ete , bena, clorofooc)

2.1.3. Lipit được cấu tạo từ glixerol và axit béo bằng liên kết este

2.2. Cấu trúc và chức năng của các loại lipit