NEG TRAINING BASIC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NEG TRAINING BASIC by Mind Map: NEG TRAINING BASIC

1. Khai báo chung

1.1. FMX: MAX FEED SPEED

1.2. IAC: ACCELERATION TIME

1.3. IDC: DECELERATION TIME

1.4. INP: INPOSITION CHECK

1.5. PLD: CURRENT POSITION RENEWAL

1.6. ABS: ABSOLUTE MODE

1.7. INC: INCREMENTAL MODE

2. Thao tác cơ bản:

2.1. ON LINE / OFF LINE

2.2. DOWLOAD

2.3. UPLOAD

2.4. SAVE FLASH

3. Chương trình chuyển động

3.1. MVS:

3.1.1. MVS [S]15.0 [X]17.000 [Y]-1.500 [Z]-28.600 F2000K PFN;

3.2. KCC / KCW: (CLOCK WISE / COUNTER CLOCK WISE)

3.2.1. PLN [Y] [Z];

3.2.2. KCC [Y]1.800 [Z]-32.600 P[X]-1.0 L0.300 F3000K PFN;

3.2.3. KCW [Y]1.800 [Z]-32.600 P[X]-1.0 L0.300 F3000K PFN;

3.3. WDA / WDB:

3.3.1. WAX S[S] X[X];

3.3.2. WSA T500;

3.3.3. WDA SS46.0 SF2800 X4.75 XF0.41 PFN;

3.3.4. WDB SS12.0 SF2700 XF0.41 L1;

4. Các lệnh cơ bản:

4.1. 1. Lệnh quét tính hiệu

4.1.1. OB101D=1;

4.1.2. IOW IB12C==1;

4.1.3. TIM T20;

4.2. 2. Lệnh gọi chương trình phụ:

4.2.1. MSEE MPS021

4.3. 3. Lệnh tạo vòng lặp:

4.3.1. DL00=0; WHILE DL00<2; OB101B=1; IOW IB128==1; EOX; OB101B=0; IOW IB129==1; EOX; DL00=DL00+1; WEND;

4.4. 4. Lệnh chạy đồng thời

4.4.1. PFORK 1 2; 1: ; JOINTO 3; 2: ; JOINTO 3; 3:PJOINT;

4.5. 5. Lệnh phân nhánh

4.5.1. IF MW10001==1; MVS [S1]360.0 F100K PFN; ELSE; MVS [S2]360.0 F100K PFN; IEND;