mapa conceptual música

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
mapa conceptual música by Mind Map: mapa conceptual música

1. avaluació inicial

1.1. puntet

1.1.1. es un signe que augmenta la durada en una meitat de la nota, en el enllaç està un exemple amb una negra , en aquest cas mesuraria 1, 5 temps

1.2. tipus de notes

1.2.1. rodona: 4 temps, la forma de la rodona i el seu silenci esta en el enllaç

1.2.2. blanca: 2 temps ,la forma de la blanca i la del seu silenci esta en el enllaç

1.2.3. negra: 1 temps, la forma de la negra i la del seu silenci esta en el enllaç

1.2.4. corxera: 1/2 temps, la forma de la corxera i del seu silenci esta en el enllaç

1.2.5. semicorxera: 1/4 temps la forma de la semicorxera i del seu silenci esta en el enllaç

1.2.6. fusa: 1/8 temps, la forma de la fusa i del seu silenci esta en el enllaç

1.2.7. semifusa: 1/16 temps , la forma de la semifusa i el del seu silenci essta en el enllaç

1.3. els compassos simples: hi ha tres tipus de compassos

1.3.1. binari: 2 temps la primera F i la següent d, la forma està en el enllaç

1.3.2. ternari: 3 temps la primera F i las 2 següentss d, la forma està en el enllaç

1.3.3. quaternari: 4 temps la primer F , la segona d, la tercera Sf y la ultima d, la forma està en el enllaç

1.4. calderó: és un element de notació musical que indica que la nota o silenci que s'aplica més enllà

1.5. les notas musicals d'ambit 3 i 4: són les notes des de el do 3 fins al si 4

1.6. ritme: es un element que caracteritza una frase musical

1.7. la pulsació: és un batec regular i constant que la música porta dins

1.8. melodia. sucessió de sons que tenen un sentit

1.9. harmonia: combinació de diferents sons perqué sonin a la vegaga, la harmonia estudia els sons que podem convinar perque soni bé

1.10. polifonia: simultanietat de sons diferents que formen una harmonia

1.11. un musicograma és un dibuix o gràfic que ayuda a comprendre la música ultilitzant els dibuix i colors

1.12. instruments

1.12.1. aerofons

1.12.1.1. vent metall

1.12.1.1.1. broquet-----trompeta

1.12.1.2. vent fusta

1.12.1.2.1. bisell-----flauta

1.12.1.2.2. inxa

1.12.2. cordòfons

1.12.2.1. fregada

1.12.2.1.1. arquet------violí

1.12.2.1.2. roda-----violà de corda

1.12.2.2. pulsada

1.12.2.2.1. dits------guitarra

1.12.2.2.2. pua------bango

1.12.2.2.3. teclat-----clavecí

1.12.2.3. percutida

1.12.2.3.1. m.t------piano.

1.12.2.3.2. saltirí

1.12.3. membranofons

1.12.3.1. percudits--- tambor

1.12.3.2. fregats-----simbomba

1.12.3.3. bufat-----gazoo

1.12.4. idiofòns

1.12.4.1. puntellats------kalimba

1.12.4.2. fregats-----copes

1.12.4.3. percudits----caixa xinesa

1.12.5. electròfons

1.12.5.1. electrònics-----ordinadors

1.12.5.2. electrics----piano electric

1.13. graus de l'escala

1.13.1. 1r grau-tònica

1.13.2. 2n grau-supertònica

1.13.3. 3r grau-mediant

1.13.4. 4t grau-subdominant

1.13.5. 5é grau-dominant

1.13.6. 6é grau superdominant

1.13.7. 7é grau-sensible o subtònica

1.14. tipus de veus

1.14.1. veus blanques

1.14.1.1. veu soprano

1.14.1.2. veu mezzosoprano

1.14.1.3. veu contralt

1.14.1.4. prima dona

1.14.2. veus homes

1.14.2.1. veu contratenor

1.14.2.2. veu tenor

1.14.2.3. veu de baritón

1.14.2.4. veu de baix

1.14.2.5. veu baix profund

2. tema 1

2.1. lligadura de valor

2.1.1. és un signe que uneix dos notes iguals de diferents compassos

2.2. els compassos poden ser:

2.2.1. simples: el numerador ha de ser 2,3 o 4

2.2.1.1. binari simple (foto al enllaç)

2.2.1.2. ternari simple( foto el enllaç)

2.2.1.3. quaternari simple( foto el enllaç)

2.2.2. compostos: el numerador es 6,9 o 12

2.2.2.1. binari compost( foto el enllaç)

2.2.2.2. ternari compost( foto el enllaç)

2.2.2.3. quaternari compost (foto al enllaç)

2.2.3. compassos d'amalgama: es la suma de dos compassos pot ser 7/4 ,5/4 o 9/4. No poden ser binaris, quaternaris i ternaris

2.2.4. treset: és un grupp de valoració especial format per tres figures iguals que es tocan al mateix temps

2.2.5. signes de repetició

2.2.5.1. caselles de repetició: indica que quan arribes a la primera casella de repetició tornis a comenca pero la 2a vegada que pasas , pasis directament a la 2a casella

2.2.5.2. da capo: ve a dir de del principi,indicant una repetició de principi a fi

2.2.5.3. doble barra de repetició tipus:

2.2.5.3.1. barra de repetició al final: es repeteix tot un altre cop

2.2.5.3.2. dues barres de repetició: es toca des de la barra fins al final

2.2.5.3.3. tres barres de repetició: és juntan les dues anteriors

2.2.5.4. acord tríada: es un acord format per tres sons diferents sempre han de estar una a la mi , altre el sol i la altre on es vulgui