“Retort Box” เครื่องฆ่าเชื้ออาหารระบบพ่นน้ำในอุตสาหกรรมครัวเรือน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
“Retort Box” เครื่องฆ่าเชื้ออาหารระบบพ่นน้ำในอุตสาหกรรมครัวเรือน by Mind Map: “Retort Box” เครื่องฆ่าเชื้ออาหารระบบพ่นน้ำในอุตสาหกรรมครัวเรือน

1. ความรู้

1.1. วิศวกรรม

1.2. คหกรรม

1.3. การงานอาชีพ

1.4. เทคโนโลยี

1.5. วิทยาศาสตร์