Política de Seguretat Documental [versió 002]

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Política de Seguretat Documental [versió 002] by Mind Map: Política de Seguretat Documental [versió 002]

1. 3 IG CERTIFICACIÓ DIGITAL

1.1. 3.1 Estàndards tècnics

1.1.1. 3.1.1 ETC de persona física

1.1.1.1. 3.1.1.1 ETCPF nivell 1

1.1.1.1.1. XML

1.1.1.2. 3.1.1.2 ETCPF nivell 2

1.1.1.2.1. XML

1.1.1.3. 3.1.1.3 ETCPF nivell 3

1.1.1.3.1. XML

1.1.1.4. 3.1.1.4 ETCPF nivell 4

1.1.1.4.1. XML

1.1.2. 3.1.2 ETC de persona jurídica

1.1.2.1. 3.1.2.1 ETCPJ nivell 1

1.1.2.1.1. XML

1.1.2.2. 3.1.2.2 ETCPJ nivell 2

1.1.2.3. 3.1.2.3 ETCPJ nivell 3

1.1.2.3.1. XML

1.1.2.4. 3.1.2.4 ETCPJ nivell 4

1.1.2.4.1. XML

1.1.3. 3.1.3 ETC d'entitat sense personalitat jurídica

1.1.3.1. 3.1.3.1 ETCESP nivell 1

1.1.3.2. 3.1.3.2 ETCESP nivell 2

1.1.3.3. 3.1.3.3 ETCESP nivell 3

1.1.3.3.1. XML

1.1.3.4. 3.1.3.4 ETCESP nivell 4

1.1.3.4.1. XML

1.1.4. 3.1.4 ETC de representant

1.1.4.1. 3.1.4.1 ETCR nivell 1

1.1.4.2. 3.1.4.2 ETCR nivell 2

1.1.4.3. 3.1.4.3 ETCR nivell 3

1.1.4.3.1. XML

1.1.4.4. 3.1.4.4 ETCR nivell 4

1.1.4.4.1. XML

1.1.5. 3.1.5 ETC de seu electrònica

1.1.5.1. 3.1.5.1 ETCSE nivell mig

1.1.5.1.1. XML

1.1.5.2. 3.1.5.2 ETCSE nivell alt

1.1.5.2.1. XML

1.1.6. 3.1.6 ETC de segell electrònic

1.1.6.1. 3.1.6.1 ETCSL nivell mig

1.1.6.1.1. XML

1.1.6.2. 3.1.6.2 ETCSL nivell alt

1.1.6.2.1. XML

1.1.7. 3.1.7 ETC de personal al servei de l'Administració

1.1.7.1. 3.1.7.1 ETCPSA nivell 1

1.1.7.1.1. XML

1.1.7.2. 3.1.7.2 ETCPSA nivell 2

1.1.7.2.1. XML

1.1.7.3. 3.1.7.3 ETCPSA nivell 3

1.1.7.3.1. XML

1.1.7.4. 3.1.7.4 ETCPSA nivell 4

1.1.7.4.1. XML

1.1.8. 3.1.8 ETC d'entitat de segell de data i hora

1.1.8.1. 3.1.8.1 ETCESF nivel únic

1.1.8.1.1. XML

1.1.9. 3.1.9 ETC de servidor segur

1.1.9.1. 3.1.9.1 ETCSS nivell mig

1.1.9.1.1. XML

1.1.9.2. 3.1.9.2 ETCSS nivell alt

1.1.10. 3.1.10 ETC d'aplicació segura

1.1.10.1. 3.1.10.1 ETCAS nivell mig

1.1.10.1.1. XML

1.1.10.2. 3.1.10.2 ETCAS nivell alt

1.1.11. 3.1.11 ETC de signatura de codi

1.1.11.1. 3.1.11.1 ETCFC nivell únic

1.1.11.1.1. XML

1.1.12. 3.1.12 ETC de personal al servei d'organització privada

1.1.12.1. 3.1.12.1 ETCPSO nivell 1

1.1.12.1.1. XML

1.1.12.2. 3.1.12.2 ETCPSO nivell 2

1.1.12.3. 3.1.12.3 ETCPSO nivell 3

1.1.12.3.1. XML

1.1.12.4. 3.1.12.4 ETCPSO nivell 4

1.1.12.4.1. XML

1.2. 3.2 Guies tècniques

1.2.1. 3.2.1 GTCD usos

1.2.1.1. 3.2.1.1 GTCD usos dels certificats

1.2.1.2. 3.2.1.2 GTCD Taxonomia de certificats

1.3. 3.3 Procedimients operatius

2. 1 IG SEGURETAT CRIPTOGRÀFICA

2.1. 1.1 Estàndars tècnics

2.1.1. 1.1.1 ETSC d'algoritmes

2.1.1.1. 1.1.1.1 ETSCA codi segur de verificació

2.2. 1.2 Guies tècniques

2.3. 1.3 Procediments operatius

3. 2 IG GESTIÓ DE CLAUS

3.1. 2.1 Estàndards tècnics

3.2. 2.2 Guies tècniques

3.3. 2.3 Procediments operatius

3.3.1. 2.3.1 POGC de Persona Física

3.3.2. 2.3.2 POGC de Persona Jurídica

3.3.3. 2.3.3 POGC d'Entitat Sense Personalitat Jurídica

3.3.4. 2.3.4 POGC de Representant

3.3.5. 2.3.5 POGC de Seu Electrònica

3.3.6. 2.3.6 POGC de Segell Electrònic

3.3.7. 2.3.7 POGC de Personal al servei de l'Administració

3.3.7.1. 2.3.7.1 T-CAT

3.3.8. 2.3.8 POGC d'Entitat de segell de data i hora

3.3.9. 2.3.9 POGC de Servidor segur

3.3.10. 2.3.10 POGC d'Aplicació segura

3.3.11. 2.3.11 POGC de Signatura de codi

3.3.12. 2.3.12 POGC de personal al servei d'organització privada

4. 4 IG AUTENTICACIÓ

4.1. 4.1 Estàndards tècnics

4.1.1. 4.1.1 ETA basats en certificats

4.1.1.1. 4.1.1.1 ETAC TLS

4.1.1.2. 4.1.1.2 ETAC WSS

4.2. 4.2 Guies tècniques

4.3. 4.3 Procedimients operatius

5. 5 IG SIGNATURA ELECTRÒNICA

5.1. 5.1 Estàndards tècnics

5.1.1. 5.1.1 ETSE d'acte jurídic

5.1.1.1. 5.1.1.1 ETSEAJ acte de ciutadà

5.1.1.1.1. 5.1.1.2 ETSEAJ acte de declaració de voluntat

5.1.1.1.2. 5.1.1.5 ETSEAJ acte de comunicació prèvia de ciutadà

5.1.1.1.3. 5.1.1.6 ETSEAJ acte de declaració responsable de ciutadà

5.1.1.1.4. 5.1.1.33 ETSEAJ acte de queixa o suggeriment de ciutadà

5.1.1.2. 5.1.1.7 ETSEAJ acte de l'Administració

5.1.1.2.1. 5.1.1.8 ETSEAJ acte administratiu

5.1.1.2.2. 5.1.1.30 ETSEAJ acte negocial

5.2. 5.2 Guies tècniques

5.2.1. 5.2.1 GTSE Format documental

5.2.1.1. 5.2.1.1 ISO32000-1

5.2.1.2. 5.2.1.2 OASIS WSS

5.2.1.3. 5.2.1.3 ISO29500 OOXML

5.2.1.4. 5.2.1.4 ISO26300 ODF

5.2.1.5. 5.2.1.5 ISO19005-1 PDF/A

5.2.2. 5.2.2 GTSE Acte Jurídic

5.2.2.1. 5.2.2.1 GTSEAJ Taxonomia

5.3. 5.3 Procedimients operatius

6. 6 IG XIFRAT

6.1. 6.1 Estàndards tècnics

6.1.1. 6.1.1 ETX basats en certificats

6.1.1.1. 6.1.1.1 ETXC TLS

6.2. 6.2 Guies técniques

6.3. 6.3 Procedimients operatius

7. 7 IG EVIDÈNCIA ELECTRÒNICA

7.1. 7.1 Estàndards tècnics

7.2. 7.2 Guies tècniques

7.3. 7.3 Procediments operatius

8. 8 IG SEGURETAT DOCUMENTAL

8.1. 8.1 Estàndards tècnics

8.1.1. 8.1.1 ETSD de tipologia documental

8.1.1.1. 8.1.1.1 ETSDTD Sol·licitud

8.1.1.2. 8.1.1.2 ETSDTD Declaració responsable

8.1.1.3. 8.1.1.3 ETSDTD Rebut registre EyS

8.1.1.4. 8.1.1.4 ETSDTD Requeriment

8.1.1.5. 8.1.1.5 ETSDTD Informe

8.1.1.6. 8.1.1.6 ETSDTD Resolució

8.1.1.7. 8.1.1.7 ETSDTD Acta òrgan col·legiat

8.1.1.8. 8.1.1.8 ETSDTD Notificació

8.1.2. 8.1.2 ETSD de gestió d'objectes

8.1.2.1. 8.1.2.1 ETSDGO signats

8.2. 8.2 Guies tècniques

8.3. 8.3 Procediments operatius