Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Política de Seguretat Documental [versió 002] by Mind Map: Política de Seguretat Documental
[versió 002]
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Política de Seguretat Documental [versió 002]

3 IG CERTIFICACIÓ DIGITAL

3.1 Estàndards tècnics

3.1.1 ETC de persona física, 3.1.1.1 ETCPF nivell 1, XML, 3.1.1.2 ETCPF nivell 2, XML, 3.1.1.3 ETCPF nivell 3, XML, 3.1.1.4 ETCPF nivell 4, XML

3.1.2 ETC de persona jurídica, 3.1.2.1 ETCPJ nivell 1, XML, 3.1.2.2 ETCPJ nivell 2, 3.1.2.3 ETCPJ nivell 3, XML, 3.1.2.4 ETCPJ nivell 4, XML

3.1.3 ETC d'entitat sense personalitat jurídica, 3.1.3.1 ETCESP nivell 1, 3.1.3.2 ETCESP nivell 2, 3.1.3.3 ETCESP nivell 3, XML, 3.1.3.4 ETCESP nivell 4, XML

3.1.4 ETC de representant, 3.1.4.1 ETCR nivell 1, 3.1.4.2 ETCR nivell 2, 3.1.4.3 ETCR nivell 3, XML, 3.1.4.4 ETCR nivell 4, XML

3.1.5 ETC de seu electrònica, 3.1.5.1 ETCSE nivell mig, XML, 3.1.5.2 ETCSE nivell alt, XML

3.1.6 ETC de segell electrònic, 3.1.6.1 ETCSL nivell mig, XML, 3.1.6.2 ETCSL nivell alt, XML

3.1.7 ETC de personal al servei de l'Administració, 3.1.7.1 ETCPSA nivell 1, XML, 3.1.7.2 ETCPSA nivell 2, XML, 3.1.7.3 ETCPSA nivell 3, XML, 3.1.7.4 ETCPSA nivell 4, XML

3.1.8 ETC d'entitat de segell de data i hora, 3.1.8.1 ETCESF nivel únic, XML

3.1.9 ETC de servidor segur, 3.1.9.1 ETCSS nivell mig, XML, 3.1.9.2 ETCSS nivell alt

3.1.10 ETC d'aplicació segura, 3.1.10.1 ETCAS nivell mig, XML, 3.1.10.2 ETCAS nivell alt

3.1.11 ETC de signatura de codi, 3.1.11.1 ETCFC nivell únic, XML

3.1.12 ETC de personal al servei d'organització privada, 3.1.12.1 ETCPSO nivell 1, XML, 3.1.12.2 ETCPSO nivell 2, 3.1.12.3 ETCPSO nivell 3, XML, 3.1.12.4 ETCPSO nivell 4, XML

3.2 Guies tècniques

3.2.1 GTCD usos, 3.2.1.1 GTCD usos dels certificats, 3.2.1.2 GTCD Taxonomia de certificats

3.3 Procedimients operatius

1 IG SEGURETAT CRIPTOGRÀFICA

1.1 Estàndars tècnics

1.1.1 ETSC d'algoritmes, 1.1.1.1 ETSCA codi segur de verificació

1.2 Guies tècniques

1.3 Procediments operatius

2 IG GESTIÓ DE CLAUS

2.1 Estàndards tècnics

2.2 Guies tècniques

2.3 Procediments operatius

2.3.1 POGC de Persona Física

2.3.2 POGC de Persona Jurídica

2.3.3 POGC d'Entitat Sense Personalitat Jurídica

2.3.4 POGC de Representant

2.3.5 POGC de Seu Electrònica

2.3.6 POGC de Segell Electrònic

2.3.7 POGC de Personal al servei de l'Administració, 2.3.7.1 T-CAT

2.3.8 POGC d'Entitat de segell de data i hora

2.3.9 POGC de Servidor segur

2.3.10 POGC d'Aplicació segura

2.3.11 POGC de Signatura de codi

2.3.12 POGC de personal al servei d'organització privada

4 IG AUTENTICACIÓ

4.1 Estàndards tècnics

4.1.1 ETA basats en certificats, 4.1.1.1 ETAC TLS, 4.1.1.2 ETAC WSS

4.2 Guies tècniques

4.3 Procedimients operatius

5 IG SIGNATURA ELECTRÒNICA

5.1 Estàndards tècnics

5.1.1 ETSE d'acte jurídic, 5.1.1.1 ETSEAJ acte de ciutadà, 5.1.1.2 ETSEAJ acte de declaració de voluntat, 5.1.1.3 ETSEAJ acte de sol·licitud de ciutadà, 5.1.1.4 ETSEAJ acte de conformitat de ciutadà, 5.1.1.34 ETSEAJ acte negocial de ciutadà, 5.1.1.5 ETSEAJ acte de comunicació prèvia de ciutadà, 5.1.1.6 ETSEAJ acte de declaració responsable de ciutadà, 5.1.1.33 ETSEAJ acte de queixa o suggeriment de ciutadà, 5.1.1.7 ETSEAJ acte de l'Administració, 5.1.1.8 ETSEAJ acte administratiu, 5.1.1.9 ETSEAJ acte resolutori o de tràmit definitiu, 5.1.1.10 ETSEAJ acte de simple tràmit, 5.1.1.11 ETSEAJ acte de comunicació electrònica, 5.1.1.12 ETSEAJ acte de recepció electrònica, 5.1.1.13 ETSEAJ acte de notificació electrònica, 5.1.1.14 ETSEAJ acte de transmissió electrònica de dades, 5.1.1.15 ETSEAJ acte de constància, 5.1.1.16 ETSEAJ acte de publicació, 5.1.1.17 ETSEAJ acte de còpia autèntica, 5.1.1.18 ETSEAJ acte de còpia autèntica compulsada, 5.1.1.19 ETSEAJ acte de còpia autèntica migrada, 5.1.1.20 ETSEAJ acte de còpia autèntica digitalitzada, 5.1.1.21 ETSEAJ acte de còpia simple, 5.1.1.22 ETSEAJ acte d'aixecament d'acta, 5.1.1.23 ETSEAJ acte certificant, 5.1.1.24 ETSEAJ acte consultiu, 5.1.1.25 ETSEAJ acte vist-i-plau de l'Administració, 5.1.1.26 ETSEAJ acte de foliació, 5.1.1.27 ETSEAJ acte de fiscalització, 5.1.1.28 ETSEAJ acte de proposta, 5.1.1.29 ETSEAJ acte de dació de fe, 5.1.1.31 ETSEAJ acte de sol·licitud de l'Administració, 5.1.1.32 ETSEAJ acte de declaració responsable de l'Administració, 5.1.1.30 ETSEAJ acte negocial

5.2 Guies tècniques

5.2.1 GTSE Format documental, 5.2.1.1 ISO32000-1, 5.2.1.2 OASIS WSS, 5.2.1.3 ISO29500 OOXML, 5.2.1.4 ISO26300 ODF, 5.2.1.5 ISO19005-1 PDF/A

5.2.2 GTSE Acte Jurídic, 5.2.2.1 GTSEAJ Taxonomia

5.3 Procedimients operatius

6 IG XIFRAT

6.1 Estàndards tècnics

6.1.1 ETX basats en certificats, 6.1.1.1 ETXC TLS

6.2 Guies técniques

6.3 Procedimients operatius

7 IG EVIDÈNCIA ELECTRÒNICA

7.1 Estàndards tècnics

7.2 Guies tècniques

7.3 Procediments operatius

8 IG SEGURETAT DOCUMENTAL

8.1 Estàndards tècnics

8.1.1 ETSD de tipologia documental, 8.1.1.1 ETSDTD Sol·licitud, 8.1.1.2 ETSDTD Declaració responsable, 8.1.1.3 ETSDTD Rebut registre EyS, 8.1.1.4 ETSDTD Requeriment, 8.1.1.5 ETSDTD Informe, 8.1.1.6 ETSDTD Resolució, 8.1.1.7 ETSDTD Acta òrgan col·legiat, 8.1.1.8 ETSDTD Notificació

8.1.2 ETSD de gestió d'objectes, 8.1.2.1 ETSDGO signats

8.2 Guies tècniques

8.3 Procediments operatius