Đối tượng, nhiệm vụ của PPDH Tiếng Việt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Đối tượng, nhiệm vụ của PPDH Tiếng Việt by Mind Map: Đối tượng, nhiệm vụ của PPDH Tiếng Việt

1. PPDH Tiếng Việt là gì?

2. Đối tượng

2.1. Môn học hay là sự cụ thể hóa ND trí dục

2.2. Hoạt động dạy học của người thầy giáo

2.3. Hoạt động học tập của học sinh

3. Nhiệm vụ

3.1. Với tư cách là một ngành khoa học

3.1.1. Xây dựng cơ sở phương pháp luận

3.1.2. Xây dựng lí thuyết về môn học

3.1.3. Xây dựng lí thuyết về PPDH

3.2. Với tư cách là một môn học trong trường sư phạm

3.2.1. Cung cấp những kiến thức cơ bản

3.2.2. Rèn luyện những kĩ năng cơ bản

3.2.3. Bồi dưỡng cho sinh viên tình cảm nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức

3.2.4. Phát triển năng lực tự đào tạo, tự nghiên cứu