Lựa Chọn Lĩnh Vực Kinh Doanh

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Lựa Chọn Lĩnh Vực Kinh Doanh by Mind Map: Lựa Chọn Lĩnh Vực  Kinh  Doanh

1. CƠ SỞ CÁC CĂN CỨ CƠ BẢN

1.1. Thị trường có nhu cầu

1.2. Đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp

1.3. Huy động có hiệu quả mọi nguồn lực của doanh nghiệp và xã hội

1.4. Hạn chế thấp nhất những rủi ro đến với doanh nghiệp

2. LĨNH VỰC KINH DOANH

2.1. Sản Xuất: công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

2.2. Thương Mại: mua bán trực tiếp, đại lý bán hàng

2.3. Dịch Vụ: sửa chữa, bưu chính viễn thông, văn hóa, du lịch

3. XÁC ĐỊNH LĨNH VỰC KINH DOANH PHÙ HỢP

3.1. cho phép doanh nghiệp thực hiện mục đính kinh doanh, phù hợp với luật pháp và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

4. LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH

4.1. Phân tích: môi trường kinh doanh, đánh giá năng lực đội ngũ của doanh nghiệp, khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường của doanh nghiệp, điều kiện về kĩ thuật công nghệ, tài chính.

4.2. Quyết định lựa chọn: trên cơ sở phân tích, đánh giá, nhà kinh doanh đi đến quyết định lựa chọn lĩnh vực kinh doanh phù hợp.