ยุคก่อนประวัติศาสตร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ by Mind Map: ยุคก่อนประวัติศาสตร์

1. ยุคหินเก่า

1.1. มีอายุระหว่าง ๕๐๐,๐๐๐- ๑๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว มนุษย์ในสมัยนี้จัดเป็นสังคมเก็บของป่าล่าสัตว์เร่ร่อนตามฝูงสัตว์ไม่มีถิ่นแน่นอนพบหลักฐานการอยู่อาศัยการดำรงชีวิตอยู่ตามถ้ำหรือเพิงผาและที่ราบริมฝั่งแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่หลักฐานที่พบได้แก่เครื่องมือหินกรวดกะเทาะหน้าเดียวโดยพบในเขต ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมือง ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิ ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค ตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์

2. ยุคหินกลาง

2.1. มีอายุระหว่าง ๑๐,๐๐๐-๖,๐๐๐ ปีมาแล้ว พบหลักฐานเป็นเครื่องหินกะเทาะ ที่มีลักษณะของกลุ่มวัฒนธรรม โหบินเนียน ซึ่งพบครั้งแรกที่เมืองโหบินน์ ประเทศเวียดนาม นอกจากเครื่องมือหินกะเทาะแล้วยังพบภาชนะดินเผาแบบธรรมดา โครงกระดูกมนุษย์ กระดูกสัตว์ นอกจากนี้ยังพบประเพณีการฝังศพโดยใส่เครื่องมือ เครื่องใช้ฝังร่วมกับศพ พบที่แหล่ง โบราณคดีถ้ำพระ ตำบลไทรโยคอำเภอไทรโยค และถ้ำทะลุ ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมือง

3. ยุคหินใหม่

3.1. มีอายุระหว่าง ๖,๐๐๐-๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว เป็นยุคสมัยที่มนุษย์มีพัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีไปมาก หลักฐานทางโบราณคดีที่พบมากได้แก่ เครื่องหินขัด ภาชนะดินเผารูปทรงต่างๆ ซึ่งที่โดดเด่นจนเป็นเอกลักษณ์ก็คือ ภาชนะดินเผาทรงหม้อสามขา ซึ่งพบที่แหล่งโบราณคดีบ้านเก่า เครื่องประดับ(ลูกปัด กำไล) โครงกระดูกมนุษย์ กระดูกสัตว์ หลักฐานต่างๆ ที่พบแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในยุคนี้มีการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ อาศัยอยู่ตามที่ราบใกล้แหล่งน้ำ มีประเพณีการฝังศพโดยฝังนอนหงายเหยียดยาว มีการฝังเครื่องมือเครื่องใช้ร่วมกับศพ แหล่งโบราณคดียุคหินใหม่พบอยู่มากมายในเขตจังหวัดกาญจนบุรี เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านเก่า(นายบาง-นายลือ เหลืองแดง) ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองแหล่งโบราณคดีถ้ำสุธรรม ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิ แหล่งโบราณคดีบ้านท่ามะเดื่อ ตำบลปิล๊อกอำเภอทองผาภูมิ ถ้ำผาแดง ตำบลด่านแม่แฉลบอำเภอศรีสวัสดิ์ เป็นต้น

4. ยุคโลหะ

4.1. ในยุคนี้มนุษย์มีการทำเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยโลหะคือสำริดและเหล็กแล้ว หลักฐานที่พบแสดงได้เห็นการติดต่อความสัมพันธ์กับอินเดีย แหล่งโบราณคดีที่พบหลักฐานแสดงถึงการติดต่อกับอินเดียคือ แหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน โบราณวัตถุที่พบเช่น ภาชนะดินเผา ภาชนะสำริดหล่อเนื้อบางพิเศษ มีรูปลวดลายต่างๆ เครื่องมือเหล็ก เครื่องประดับ เช่น กำไลสำริด ตุ้มหู แหวนและลูกปัดสีต่างๆ นอกจากนี้ยังพบหลุมฝังศพแสดงให้เห็นประเพณีการฝังศพครั้งที่ ๒ การทุบทำลายข้าวของเครื่องใช้เพื่อฝังร่วมกับศพหลักฐานที่พบแสดงความสัมพันธ์กับอินเดีย ที่แหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน พบภาชนะดินเผา ภาชนะสำริดเนื้อบางมีรูปลวดลายต่าง ๆ เครื่องมือเหล็ก เครื่องประดับ มีกำไลสำริด ตุ้มหู แหวน และลูกปัดสี