Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ams Cup by Mind Map: Ams Cup

1. Group A

1.1. K-FC (7B) 1-3 Đi Bão

1.2. KFC (8E) 5-1 Cậu Vàng

1.3. Cậu Vàng 2-2 Đi Bão

1.4. KFC (8E) 3-2 K-FC (7B)

1.5. Đi Bão 1-1 KFC (8E)

1.6. Cậu Vàng 0-1 K-FC (7B)

1.7. BXH

1.7.1. 1. KFC (7đ ; +5) 2. Đi Bão (5đ ; +2 ; 3 trận) 3. K-FC (3đ ; -2) 4. Cậu Vàng (1đ ; -5)

2. Group B

2.1. Búa Liềm 1-1 Power Ranger

2.2. AFC 2-1 Con Bò Cười

2.3. Con Bò Cười 1-2 Búa Liềm

2.4. Power Ranger 3-0 AFC

2.5. Power Ranger 2-0 Con Bò Cười

2.6. Búa Liềm - AFC

2.7. BXH

2.7.1. 1. Power Ranger (7đ ; +5) 2. Búa Liềm (4đ ; +1 ; 2 trận) 3. AFC (3đ ; -2 ; 2 trận) 4. Con Bò Cười (0đ; -4)

3. Group C

3.1. FC Anh Em 3-1 Lão Hạc

3.2. Lão Hạc 2-1 Chè Đặc

3.3. Chè Đặc - FC Anh Em

3.4. BXH

3.4.1. 1. FC Anh Em (3đ; +2; 1 trận) 2. Lão Hạc (3đ ; -1) 3. Chè Đặc (0đ ; -1 ; 1 trận)

4. Một số kịch bản trong lượt trận cuối

4.1. Đi Bão

4.1.1. Bị loại

4.1.1.1. Búa Liềm thắng với cách biệt 2 bàn trở lên

4.1.2. Đi tiếp

4.1.2.1. Búa Liềm không thắng

4.1.2.2. Búa Liềm thắng với cách biệt 1 bàn

4.2. Búa Liềm

4.2.1. Bị loại

4.2.1.1. Không thắng

4.2.1.2. Thắng với cách biệt 1 bàn

4.2.2. Đi tiếp

4.2.2.1. Thắng với cách biệt 2 bàn trở lên

4.3. Lão Hạc

4.3.1. Bị loại

4.3.1.1. FC Anh Em thắng

4.3.1.2. FC Anh Em hòa hoặc thua với cách biệt ít hơn 3 bàn

4.3.2. Đi tiếp

4.3.2.1. FC Anh Em thua với cách biệt 3 bàn trở lên.