colen.today Giải quyết vấn đề làm sao để Hạnh Phúc

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
colen.today Giải quyết vấn đề làm sao để Hạnh Phúc by Mind Map: colen.today Giải quyết vấn đề làm sao để Hạnh Phúc

1. Self-understanding

1.1. Problems: Mọi người ai cũng có nhu cầu hiểu bản thân nhưng phần lớn mọi người không hiểu về bản thân

1.1.1. Root Cause #1: Không thực sự nghiêm túc đặt câu hỏi

1.1.2. Root Cause #2:

2. Emotions

3. Actions