CIII: Thống kê lao động và thu nhập người LĐ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CIII: Thống kê lao động và thu nhập người LĐ by Mind Map: CIII: Thống kê lao động và thu nhập người LĐ

1. Thống kê LĐ

1.1. Khái niệm, Phân loại

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Các TH không tính là LĐ của DN

1.1.3. Vai trò

1.1.3.1. Nguồn lực chủ yếu và quan trọng nhất

1.1.3.2. Đk cần để DN tiến hành Kinh doanh

1.1.3.3. Quyết định mọi HĐ KD, qđ sự tồn tại của DN

1.1.4. Phân loại

1.2. TK số lượng LĐ (L)

1.2.1. Các chỉ tiêu TK SL LĐ

1.2.1.1. Số LĐ tính đến cuối kỳ

1.2.1.2. Số LĐ BQ trong kỳ (Ví dụ 3.1)

1.2.2. PT TH sử dụng SL LĐ

1.2.2.1. TH1: Phân tích biến động riêng về số LĐ

1.2.2.2. TH2: PT biến động số LĐ trong mối liên hệ vs KQSXKD (Q) (VD 3.2)

1.3. TK Chất lượng LĐ

1.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá

1.3.1.1. Thâm niên nghề BQ

1.3.1.1.1. Ni : Thâm niên nghề

1.3.1.2. Bậc thợ BQ

1.3.1.2.1. Bi: Bậc thợ

1.4. TK Thời gian LĐ

1.4.1. Các loại TG LĐ

1.4.1.1. Ngày - Người

1.4.1.2. Giờ - Người

1.4.2. các chỉ tiêu p/a TH sử dụng TG LĐ

1.5. TK Năng suất LĐ

1.5.1. Khái niệm, ý nghĩa, phương pháp

1.5.1.1. Khái niệm

1.5.1.2. Ý nghĩa

1.5.1.3. Phương pháp tính

1.5.1.3.1. W = Q/T

1.5.1.3.2. t = 1/W

1.5.2. PT biến động NSLĐ

1.5.2.1. PT các chỉ tiêu NSLĐ

1.5.2.1.1. PT biến động NSLĐ 1 NN (W_N) do a/hg

1.5.2.1.2. PT BĐ NSLĐ 1 LĐ (W_L) do a/hg (VD 3.3 BT 3.7)

1.5.2.2. PT biến động của NSLĐ BQ

1.5.2.2.1. SD PP chỉ số

1.5.2.2.2. Loại trừ a/h của Giá và kết cấu HH

1.5.2.2.3. PT các NT a/h NSLĐ BQ 1 LĐ (do bản thân NSLĐ và kết cấu số LĐ) (bài 3.6)

1.5.3. 3.1.5.3. PT a/h của NSLĐ tới Q (VD 3.1 BT 3.12)

1.5.3.1. PT a/h của NSLĐ BQ tới Q

1.5.3.1.1. SD CS 2

1.5.3.1.2. a/h 2 nhân tố

1.5.3.2. PT biến động của Q do a/h 3 nto

1.5.3.2.1. Bản thân NSLĐ

1.5.3.2.2. Kết cấu số LĐ

1.5.3.2.3. Tổng số LĐ

1.5.3.3. CÁI này không hiểu

2. Thống kê thu nhập của ng LĐ

3. Phân tích tổng hợp LĐ và TN của ng LĐ

4. Chú thích

4.1. Trọng điểm

4.1.1. Trọng điểm nhỏ

4.1.2. Điểm cần xem lại (xem slide)