Các thành phần của văn học từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Các thành phần của văn học từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII by Mind Map: Các thành phần của văn học từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII

1. I. Văn học chữ Hán

1.1. - Xuất hiện sớm (trước thế kỉ thứ X)

1.2. - Là những sáng tác bằng chữ Hán của người Việt.

1.3. - Thể loại : chiếu, hịch, truyện truyền kì, kí sự, tiểu thuyết chương hồi…

2. II. Văn học chữ Nôm: Khái quát chung

2.1. - Thể loại : chiếu, hịch, truyện truyền kì, kí sự, tiểu thuyết chương hồi…

2.2. - Sáng tác bằng chữ Nôm.

2.3. - Thể loại : phú, văn tế, thơ Đường luật…

3. II. Văn học chữ Nôm: Cụ thể

3.1. 2. Giai đoạn từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVIII.

3.1.1. a. Hoàn cảnh lịch sử : Chống quân Minh, nội chiến.

3.1.2. b. Nội dung : Yêu nước (ca ngợi và phản ánh hiện thực)

3.1.3. c. Nghệ thuật : Văn chính luận, văn xuôi tự sự, thơ Nôm Đường luật…

3.1.4. d. Tác giả, tác phẩm : - Bình Ngô đại cố - Nguyễn Trãi. - Truyền kì mạn lục – Nguyễn Dữ

3.2. 1. Giai đoạn từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV

3.2.1. a. Hoàn cảnh lịch sử : Giành được quyền độc lập tự chủ, lập nhiều kì tích trong kháng chiến chống ngoại xâm.

3.2.2. b. Nội dung : mang nội dung yêu nước và âm hưởng hào hùng.

3.2.3. c. Nghệ thuật : - Văn học chữ Hán với các thể loại tiếp thu từ Trung Quốc có những thành tựu lớn như văn chính luận, thơ phú… - Văn học chữ Nôm đặt những viên gạch đầu tiên trên con đường phát triển của văn học viết bằng ngôn ngữ dân tộc với một số bài thơ, bài phú Nôm.

3.2.4. d. Tác giả, tác phẩm : - Nam quốc sơn hà – Lý Thường Kiệt. - Chiếu dời đô – Lý Công Uẩn. - Hịch tướng sĩ – Trần Quốc Tuấn. - Thuật hoài – Phạm Ngũ Lão. - Phú sông Bạch Đằng – Trương Hán Siêu.

4. 1 số hình ảnh về tác phẩm văn học chữ Nôm và Hán

4.1. Văn học chữ Nôm

4.2. Văn học chữ Hán