1000 điểm Mos 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
1000 điểm Mos 1 by Mind Map: 1000 điểm Mos 1

1. Làm các tuần bài tập trên Cait

1.1. ôn luyện bài tập tuần 12,13,14,15 trên Cait

2. Tự luyện Word

2.1. Tự làm riêng 1 bài về cà phê

2.2. Tự làm 1 bài báo cáo

3. Ôn lý thuyết

3.1. Xem các video bài giảng