ระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบสารสนเทศ by Mind Map: ระบบสารสนเทศ

1. ระบบสารสนเทศที่จำแนกตามลักษณะงาน

1.1. Organization

1.1.1. Sale & Marketing

1.1.2. Manufacturing & production

1.1.3. Finance & Accounting

1.1.4. Human Resource

2. ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์1

2.1. 1. ระบบสารสนเทศที่เป็นกลยุทธ์ของกิจการ

2.2. 2. ระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนของกิจการ

2.3. 3. ระบบสารสนเทศที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการดำเนินการด้านกลยุทธ์ ของกิจการ

2.4. วิวัฒนาการของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

2.4.1. การประมวลผลข้อมูล

2.4.1.1. Data Processing : DP

2.4.2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2.4.2.1. Management Information System : MIS

2.4.3. ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

2.4.3.1. Strategic Information System: SIS

3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนองค์กรในแต่ละระดับ

3.1. EIS : Strategic Leveel

3.2. DSS,MIS : Management Level

3.3. TPS : Operation Level

4. ระบบสารสนเทศในองค์กร

4.1. ระบบสารสนเทศกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร

4.1.1. Automation

4.1.2. Rationalozation of Procedures

4.1.3. Business Process Reengineering

4.1.4. Paradigm Shift

5. ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์3

5.1. การวัดความสำเร็จของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

5.1.1. 1.ระบบมีการใช้งานมาก

5.1.2. 2.ความพึ่งพอใจของผู้ใช้ระบบ

5.1.3. 3.ทัศนคติที่ดีของผู้ใช้ระบบ

5.1.4. 4.ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

5.1.5. 5.ประหยัดงบประมาณ

5.2. ความสำเร็จในการลงทุนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

5.2.1. เน้นที่ภายนอกองค์กรไม่ใช่แค่ภายใน

5.2.2. เพิ่มคุณค่าเชิงธุรกิจ

5.2.3. เข้าใจและให้บริการสร้างความประทับใจ

5.2.4. สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ

5.2.5. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5.2.6. การใช้ระบบสารสนเทศที่ได้ให้เป็นประโยชน์

5.3. ปัญหาในการลงทุนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

5.3.1. ระบบที่ลงทุนไปไม่ได้สนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจ

5.3.2. ขาดการควบคุมด้านระบบสารสนเทศ

5.3.3. ไม่สามารถเชื่อมโยงระบบต่างๆภายในองค์กรได้

5.3.4. ขาดแนวทางในการกำหนดความสำคัญ

5.3.5. ขาดสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

5.3.6. การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนดลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ

5.3.7. ระบบสารสนเทศมักจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ

6. ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์2

6.1. การนำระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในเชิงธุรกิจ

6.1.1. บทบาทของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ

6.1.1.1. Value Added

6.1.1.2. Radical Change

6.1.1.3. Business Value

6.1.2. การพิจารณาการนำระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในเชิงธุรกิจ

6.1.2.1. การตลาดและการผลิต

6.1.2.2. การเปรียบเทียบช่องว่างของความสามารถทางการตลาดและการผลิต

6.1.2.3. การวิเคราะหฺ์ผลกระทบด้านกลยุทธ์

6.2. การวัดความสำเร็จของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

6.2.1. 1.ระบบมีการใช้งานมาก

6.2.2. 2.ความพึ่งพอใจของผู้ใช้ระบบ

6.2.3. 3.ทัศนคติที่ดีของผู้ใช้ระบบ

6.2.4. 4.ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

6.2.5. 5.ประหยัดงบประมาณ

6.3. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

6.3.1. 1.ระบบสารสนเทศก่อให้เกิดความได้เปรียบ

6.3.2. 2.ระบบสารสนเทศสอดคล้องกับเป้าหมาย

6.3.3. 3.ระบบสารสนเทศคุ้มค่าต่อการลงทุน

6.4. ความล้มเหลวของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

6.4.1. 1.ความล้มเหลวด้านการใช้งาน

6.4.2. 2.ความล้มเหลวด้านแนวคิด

6.5. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการนำระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์มาใช้ในองค์กร

6.5.1. 1.ความพร้อมขององค์กร

6.5.2. 2.ความร่วมมือของคนในองค์กรทุกระดับ

6.5.3. 3.ความเข้าใจสถานการณ์

6.5.4. 4.การวางแผนที่ดี