sản phẩm

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
sản phẩm by Mind Map: sản phẩm

1. các chức năng chính

1.1. thêm sản phẩm vào giỏ hàng

1.2. xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

1.3. cập nhật giỏ hàng ( số lượng sản phẩm)

1.4. xóa giỏ hàng

1.5. Cập nhật thông tin thanh toán

1.6. Hoàn tất đặt hàng

1.7. Hủy đơn hàng

1.7.1. lúc nào cũng hủy được hay sao?

1.8. Cập nhật trạng thái đơn hàng

2. các trường thuộc bảng sản phẩm, table name: production

2.1. ProductCode

2.2. ProductName

2.3. CategoryCode

2.4. Price

2.5. Image

2.6. Size

2.7. ColorCode

2.8. Description

2.9. Video

2.10. SupplierCode

2.11. SupplierName

2.12. CategoryName

3. các trường thuôc bảng đơn hàng đơn hàng

3.1. OrderCode

3.2. ProductCode

3.3. ProductName

3.4. Price

3.5. PromotionCode

3.6. TotalPrice

3.7. Quantity

3.8. StatusOrder

3.8.1. Đặt hàng thành công = ORDERSUCCESS

3.8.2. Đóng gói sản phẩm = PACKAGE

3.8.3. Đang giao hàng = SHIPPING

3.8.4. Giao hàng thành công = SHIPPINGSUCCESS

3.8.5. Giao hàng thất bại = SHIPPINGERROR

4. Danh mục thời trang

4.1. Thời trang nam

4.2. Thời trang nữ

4.3. Quần áo cặp đôi

4.4. Giày nữ đẹp