Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A & B by Mind Map: A & B

1. Adjacent Room: Phòng sát vách

2. Back of the house: Bộ phận gián tiếp

3. Back office: những hoạt động gián tiếp hỗ trợ cho hoạt động trực tiếp

4. Bed & Breakfast: giá phòng bao gồm bữa ăn sáng

5. Adjoining room: Phòng thông cửa với nhau

6. Advance deposit: tiền đặt cọc trước khi sử dụng dịch vụ

7. Allowance: tiền miễn giảm, chiết khấu

8. American Plan: Bán phòng có ăn cả 3 bữa chính

9. Average rate: giá bình quân thu nhập phòng ngủ

10. Bumped reservation: chuyển nhượng việc đặt phòng khi khách sạn đã hết phòng

11. Blocked room: Phòng đã được xác định để cho khách vào thời điểm nhất định

12. Blocked room report: báo cáo về danh sách và số lượng phòng đã được đặt trước

13. Bottom - up: kỹ năng bán phòng theo mức giá từ thấp lên cao

14. Back to back: Đặt phòng của nhiều đoàn trong thời gian liên tục