Xây dựng nguồn ứng viên

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Xây dựng nguồn ứng viên by Mind Map: Xây dựng nguồn ứng viên

1. Nguồn ứng viên hiện tại

1.1. Thay thế

1.2. Tuyển mới

1.3. Chuyển đổi

2. Nguồn ứng viên tương lai

2.1. Đội ngũ kế thừa

2.1.1. Thăng chức

2.1.2. Luân chuyển

2.1.3. Cơ hội phát triển

2.2. Ứng viên tiềm năng

2.2.1. Thực tập sinh

2.2.2. Thời vụ

2.2.3. Quản trị viên tập sự

3. Quản lý dữ liệu

3.1. Cơ sở dữ liệu

3.1.1. Độ tuổi/Giới tính

3.1.2. Trình độ/Kinh nghiệm

3.1.3. Nguồn ứng tuyển

3.1.4. Vị trí địa lý

3.2. Phân tích dữ liệu

3.3. Khảo sát thị trường

3.3.1. Tiền lương

3.3.2. Phúc lợi

3.3.3. Kênh tuyển dụng/Chi phí

3.3.4. Đối tác/ Cộng tác/ Hợp tác

3.4. Mối liên hệ giữa nguồn lực hiện tại và kế hoạch tương lai của tổ chức

4. Xây dựng hệ thống tuyển dụng

4.1. Thương hiệu tuyển dụng

4.2. Các kênh tuyển dụng

4.3. Đánh giá hiệu quả của các kênh tuyển dụng

5. Định biên nhân sự

5.1. Cần

5.2. Đủ

6. Đối tác cung ứng nhân lực

6.1. Đơn vị anh em

6.2. Đơn vị cung ứng dịch vụ

6.3. Headhunter

7. Đội ngũ quản lý

7.1. Trình độ quản lý

7.2. Năng lực xử lý

7.3. Tính cách

7.4. Tầm nhìn tương lai